Regelbunden tillsyn

Olika verksamheter

Skolinspektionen granskar förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskoleverksamhet, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Här hittar du en detaljerad lista över vilka skolformer myndigheten har tillsyn över och som ingår i den regelbundna tillsynen:
Dessa skolformer granskar vi

Utifrån lagar och styrdokument

Skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens granskning utgår bland annat från skollagen, förordningar, läroplaner och kursplaner. Bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa. Här kan du läsa mer om vilka områden vi lägger vikt vid och vad vi granskar i olika skolformer:
Detta bedömer vi

Samlad granskning av verksamheterna i en kommun eller utbildningsföretag

Skolinspektionens regelbundna tillsyn sker kommunvis eller koncernvis. Det betyder att myndigheten granskar alla skolor och andra verksamheter som drivs av samma kommun eller samma utbildningsföretag samtidigt. Detta gäller också om ett utbildningsföretag har flera skolor som drivs utifrån samma koncept, även om varje skola har en separat huvudman. Ett undantag är dock utbildningsföretag där det bara finns en skola – dessa skolor granskas samtidigt som den kommun där skolan ligger.

Huvudmannens ansvar

Det är huvudmannen, alltså den som driver verksamheten, som har ansvar för att verksamheterna uppfyller de krav som ställs i bestämmelserna. De har också ett ansvar för uppföljning, utvärdering och utveckling av sina verksamheter. Huvudmannen kan till exempel vara en kommun eller ett utbildningsföretag.

Detta kan tillsynen leda till

Efter tillsynen fattar Skolinspektionen ett beslut för varje skolenhet som har granskats. Besluten riktas till den ansvarige huvudmannen. Om tillsynen visar på brister ställer Skolinspektionen krav på åtgärder i beslutet.

Skolinspektionen fattar också beslut för kommunens förskoleverksamhet, fritidshemsverksamhet och vuxenutbildning samt ett beslut för kommunen som huvudman. Större utbildningsföretag får en sammanfattande rapport för sina verksamheter.

Skolinspektionen följer sedan upp att bristerna åtgärdas och ger även råd och vägledning.

Läs mer om detta här:
Efter tillsynen

Tillsynen ändras 2015

Informationen på dessa sidor beskriver hur den regelbundna tillsynen fungerar under 2014. Nästa år, 2015, kommer tillsynen förändras. Informationen på dessa sidor kommer därför uppdateras under hösten 2014. Här finns en kort beskrivning av förändringarna:
Ny tillsynsmodell från 2015

Kontaktpersoner

Här finns en lista på kontaktpersoner för de kommuner och utbildningsföretag som är aktuella för regelbunden tillsyn just nu:
Kontaktpersoner

Sök beslut

Sök kommun eller skola
Här kan du söka beslut för en viss kommun eller skola:
Beslut och rapporter

Alla beslut från regelbunden tillsyn
Alla Skolinspektionens beslut från den regelbundna tillsynen finns samlade i Skolverkets databas SIRIS:
Siris.skolverket.se: Regelbunden tillsyn (extern länk, nytt fönster)

Vanliga brister

Här finns statistik över de brister som vi har påpekat under den regelbundna tillsynen:
Statistik om regelbunden tillsyn

Här finns råd och vägledning när det gäller några centrala utvecklingsområden:
Från brist till möjlighet

Kolla din skola eller förskola!

Med hjälp av våra interaktiva verktyg Kolla din skola! och Kolla din förskola! kan du testa hur din skola eller förskola klarar sig till exempel inför en granskning av Skolinspektionen. Verktygen är i första hand tänkta för dig som finns i skolan eller förskolans ledning.
Kolla din skola eller förskola!