Färdighetsprov

Huvudmän som anordnar utbildning som kräver att eleverna har särskilda färdigheter i bild, idrott och hälsa, musik eller slöjd kan ansöka hos Skolinspektionen om att få använda färdighetsprov från årskurs 4.

Ett beslut om att få använda färdighetsprov kan bara användas som:

  1. Villkor för antagning till en viss skolenhet eller elevgrupp.
  2. Grund för urval till en viss skolenhet eller elevgrupp när det finns fler sökande än platser.
  3. Villkor för fortsatt utbildning vid en viss skolenhet eller elevgrupp.

När färdighetsprov används som grund för urval till en viss skolenhet får ingen annan urvalsgrund tillämpas.

Skolinspektionens prövning görs utifrån 9 kap. 25 - 27 §§ skolförordningen (2011:185). Här hittar du förordningen:
Lagar och regler

En ansökan per skolenhet

Du måste skicka in en ansökan per skolenhet om du vill använda färdighetsprov från och med årskurs 4. Detta krav gäller både för enskilda och kommunala huvudmän.

Ansökningstid

Ansökningar om att använda färdighetsprov från årskurs 4 kan göras under hela året. Skolinspektionen handlägger ansökningarna löpande.

Vem kan ansöka?

Huvudmän som anordnar utbildning som kräver att eleverna har särskilda färdigheter i bild, idrott och hälsa, musik eller slöjd kan ansöka. Det är bara behöriga firmatecknare för huvudmannen eller ombud som fått bemyndigande från huvudmannen som kan underteckna ansökan. 

Handlingar som ska bifogas ansökan

Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan.

Som enskild huvudman ska du skicka in handlingar som styrker rätten att teckna firman, exempelvis ett registreringsbevis, stadgar eller protokoll. Registreringsbeviset bör inte vara äldre än tre månader.

Som kommunal huvudman ska du bifoga underlag som styrker att det är kommunens vilja att använda färdighetsprov från och med årskurs 4 vid skolenheten till exempel genom att bifoga en delegationsordning där det framgår vem som är behörig att företräda kommunen i frågan, eller genom att skicka in ett nämndprotokoll.

Fullmakt

Om du anlitar ett ombud som kontaktperson ska du bifoga en fullmakt. Av fullmakten ska framgå namn, adress och telefonnummer till ombudet. Den ska även vara signerad av fullmaktsgivaren. Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med ombudet. Om ombudet ändras, ska detta bekräftas med en ny fullmakt från dig som sökande.

Skolinspektionen kan begära in fullmakten i original. Om du efter en förfrågan inte kommer in med de begärda uppgifterna kan din ansökan komma att avvisas av Skolinspektionen då myndigheten inte kan utreda ansökningar som inte är underskrivna av behöriga firmatecknare.

Du kan till exempel använda denna fullmakt:
Fullmakt för ombud i ärenden hos Skolinspektionen avseende ansökan om att få använda färdighetsprov från och med årskurs 4 (Word-fil, nytt fönster)

Ansökningsformulär: Färdighetsprov

Webbansökan
Ansök via webben här (extern länk, nytt fönster)

Är det första gången du loggar in?
Mejla för att få inloggningsuppgifter. Ange bolagets namn och organisationsnummer i mejlet.

Har du andra frågor eller behöver hjälp med inloggningen?
Mejla    

Pappersansökan
Ansökan om att använda färdighetsprov (Word-blankett, nytt fönster)
Posta ansökan till Skolinspektionen, enheten för tillståndsprövning, Box 23069, 104 35 Stockholm.
Du kan också mejla ansökan till

Har du frågor?

Enheten för tillståndsprövning ger bland annat allmänna upplysningar om tillståndsprövningen av enskilda huvudmän. Vi svarar även på frågor om pågående ärenden. 

Tel: 08-586 086 49.
Den 26 januari - 6 februari kan du även nå oss på 08-586 086 53.
Telefontid: Vardagar kl 9.00-11.00 och kl 12.00-15.00.
E-post:

Du kan också alltid kontakta din handläggare på enheten via e-post eller telefon.