Demokrati och värdegrund

Skolinspektionen har granskat om skolan bidrar till att eleverna tillägnar sig och utvecklar de grundläggande värden, kunskaper och förmågor som de behöver för att kunna leva och verka som aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle. Granskningen har gjorts på 17 grundskolor i hela landet. Resultatet gäller de granskade skolorna och kan inte generaliseras till att gälla alla landets skolor.

Resultatet i korthet

  • Demokratiarbetet är splittrat. Det samlade uppdrag som skolorna har enligt lagstiftningen genomförs ofta i skilda delar, där elevernas kunskapsutveckling är en del, ett främjande och förebyggande värdegrundsarbete en annan och det demokratiska medborgarfostrande uppdraget en tredje.
  • De demokratiska kvaliteterna i undervisningen behöver stärkas. Enligt läroplaner och kursplaner ska demokratiska kvaliteter i form av kunskaper, värden och förmågor som till exempel kritiskt tänkande vara en del av undervisningen, men så är det inte alltid. Om man till exempel arbetar med fördjupande och prövande samtal eller  kritisk analys så görs det sällan tillräckligt länge och det är sällan tillräckligt utmanande för eleverna.
  • Elevernas inflytande och delaktighet behöver stärkas. Eleverna behöver få bättre möjligheter att träna på att vara delaktiga och komma till tals i undervisningen genom att praktisk demokratisk träning kombineras med deras kunskapsutveckling i olika ämnen. Det är också viktigt att detta kopplas till deras egna erfarenheter, så att de förstår varför både undervisningen och en aktiv medborgarroll är viktig.
  • Skolorna behöver utveckla ett kritiskt förhållningssätt. På nästan alla skolor behöver man utveckla ett kritiskt förhållningssätt, där normer, värden, traditioner och olika perspektiv synliggörs på skolan och i undervisningen. Det gäller både rektorer, lärare och själva undervisningen.
  • Skolorna behöver utveckla en helhetssyn på uppdraget. Skolorna saknar ofta en helhetssyn på demokrati- och värdegrundsuppdraget. Det visar sig i skillnader i undervisningen, som framför allt tycks bero på enskilda lärares skiftande kompetens samt egna tolkningar och mål.

Läs mer om vad granskningen visar i den övergripande rapporten, som finns att ladda ner till höger på sidan. I rapporten finns även goda exempel.

Risk- och framgångsfaktorer demokrati och värdegrund

Skolinspektionen har sett både studiemiljöer som tycks ha goda förutsättningar att bedriva ett demokratiarbete, och studiemiljöer där förutsättningarna tycks vara sämre. I rapporten, som finns att ladda ner till höger på sidan, finns en beskrivning av risk- och framgångsfaktorer i olika studiemiljöer.

Demokratiuppdraget och värdegrunden

Demokratiuppdraget och värdegrunden är en viktig utgångspunkt för skolornas arbete. I rapporten, som finns att ladda ner till höger på sidan, finns en beskrivning av vad uppdraget innebär.

Rapporter och uppföljning

Varje skola som ingår i granskningen har fått ett eget beslut och en verksamhetsrapport där Skolinspektionen pekar på utvecklingsområden. Efter sex månader ska huvudmannen redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som har vidtagits. Skolinspektionen har också skrivit en övergripande rapport som baserar sig på förhållandena i samtliga skolor har ingått i granskningen.

Länkar till beslut, övergripande rapport och annat material finns till höger på sidan.

Skolornas arbete med demokrati och värdegrund, 2012:9

Övergripande rapport
Skolornas arbete med demokrati och värdegrund, 2012:9 (PDF-fil, nytt fönster)

Sammanfattning
Sammanfattning av Skolinspektionens övergripande rapport Skolornas arbete med demokrati och värdegrund, 2012:9 (PDF-fil, nytt fönster)

Skolbeslut
Alla skolbeslut för denna granskning hittar du i databasen SIRIS. Vi sparar dokumenten i SIRIS, i takt med att de blir klara. Här är en direktlänk till besluten för just denna granskning:
Siris.skolverket.se: Skolornas arbete med demokrati och värdegrund (extern länk, nytt fönster)

Webinarium

Den 10 oktober 2012 arrangerade vi ett seminarium på webben om denna granskning. Här kan du se en inspelning av webinariet:
Inspelning av webinarium om hur skolor arbetar med uppdraget kring demokrati och värdegrund (extern länk, nytt fönster)

In English

Here you can download the report in English:
Schools' work with democracy and fundamental values (PDF-file, new window)