Engelska

Skolinspektionens har granskat undervisningen i engelska i årskurserna 6-9 på 22 skolor i hela landet. En viktig fråga har varit om skolorna har en ändamålsenlig och likvärdig lärandemiljö, som ger alla elever goda förutsättningar att nå kunskapsmålen i engelska.

Resultatet beskriver förhållandena på de 22 skolorna, det går inte att dra några slutsatser på nationell nivå av granskningen.

Resultatet i korthet

  • Trygga miljöer men få utmaningar. De flesta lektioner som Skolinspektionen har observerat har genomförts i en trygg och stödjande miljö. På flera skolor saknar dock elever med goda kunskaper utmaningar som utvecklar deras engelska.
  • För mycket engelska på svenska. Vid nära hälften av de observerade lektionerna bedömer Skolinspektionen att eleverna fått för små möjligheter att utveckla sin förmåga att tala engelska. 
  • Stora skillnader inom skolor. De flesta skolor skolor saknar ett systematiskt kvalitetsarbete där undervisning och resultat följs upp och utvärderas på grupp- och skolnivå. 
  • Engelska i och utanför skolan. Många elever berättar om hur de på fritiden kommunicerar på engelska, till exempel på internet. I skolan känner de sig inte lika säkra när de ska svara på frågor eller delta i diskussioner. Att överbrygga dessa två ”kulturer” och få det engelska språket lika naturligt i som utanför skolan, är ytterst angeläget.

Observationsschema för utvärdering av lektioner 

I detta projekt har olika kvalitetsaspekter på undervisningen definierats och ställts samman i ett observationsschema. Detta har sedan inspektörerna använt under granskningen. Schemat kan också vara användbart för alla skolor, som vill utvärdera och utveckla engelskundervisningen, inte bara de som deltagit i granskningen. I den övergripande rapporten kan du läsa mer om hur schemat har använts och de olika kvalitetsaspekterna.

Observationsschema (PDF-fil, nytt fönster)
Skolinspektionens övergripande rapport Engelska i grundskolans årskurser 6-9, 2011:7 (PDF-fil, nytt fönster)

Skolbeslut och övergripande rapport 

Varje skola som har ingått i granskningen har fått ett eget beslut där Skolinspektionen beskriver och bedömer just den skolan. Skolan ska efter sex månader redovisa till Skolinspektionen vilka utvecklingsinsatser som har vidtagits för att avhjälpa bristerna. Skolinspektionen har även sammanfattat resultatet av granskningen i en övergripande rapport. 

Engelska i grundskolans årskurser 6-9, 2011:7

Sammanfattning
En sammanfattning av den övergripande rapporten Engelska i grundskolans årskurser 6-9, 2011:7 (PDF-fil, nytt fönster)

Övergripande rapport
Skolinspektionens övergripande rapport Engelska i grundskolans årskurser 6-9, 2011:7 (PDF-fil, nytt fönster)

Alla beslut och rapporter
Alla beslut och rapporter för denna granskning hittar du i databasen SIRIS. Vi sparar dokumenten i SIRIS, i takt med att de blir klara. Här är en direktlänk till besluten för just denna granskning:
Siris.skolverket.se: Engelska i grundskolan II (extern länk, nytt fönster)