No i årskurs 1–3

Skolinspektionen har granskat no-undervisningen i årskurs 1-3 i 30 slumpvis utvalda skolor, både kommunala och fristående. Granskningens resultat gäller bara förhållandena på de granskade skolorna.

Observationsschema

Vid skolbesöken har inspektörerna observerat två till sex lektioner på varje skola. Inspektörerna har använt ett särskilt observationsschema vid lektionsbesöken. Detta observationsschema kan vara till nytta för alla som vill utvärdera no-undervisning i de lägre årskurserna. Läs mer här:
Observationsschema no

Resultatet i korthet

  • Eleverna tycker no är roligt.
  • De allra flesta lektionerna hade en trygg och lugn arbetsmiljö med stöttande lärare, engagerade elever och ett öppet klimat.
  • På nära hälften av skolorna fick inte eleverna undervisning i alla områden i det centrala innehållet i kursplanen.
  • Lärare som har no-inriktning i sin utbildning tog oftare upp alla områden i undervisningen.
  • Alla elever får inte prova naturvetenskapliga arbetssätt på ett bra sätt. 
  • Elevernas intressen och erfarenheter tas oftast inte tillvara.
  • Eleverna behöver ofta hjälp med att utveckla en förståelse för det naturvetenskapliga innehållet i undervisningen, till exempel ett experiment, och förstå varför kunskapen är viktig för dem.
  • På nästan alla skolor behöver rektorn utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och låta det omfatta även no-ämnena.
  • Tillgången och användningen av IT-verktyg i no-undervisningen kan i flera fall förbättras.
  • Det finns stora variationer i kvaliteten på undervisningen mellan olika skolor, men även mellan olika klasser i samma skola.

Framgångsfaktorer

Granskningen visar också på ett antal framgångsfaktorer för no-undervisningen i de lägre årskurserna. Läs mer om framgångsfaktorerna i rapporten, som finns att ladda ner till höger på sidan.

Rapporter och uppföljning

Varje skola som ingår i granskningen har fått ett eget beslut och en verksamhetsrapport där Skolinspektionen pekar på utvecklingsområden. Efter sex månader ska huvudmannen redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som har vidtagits. Skolinspektionen har också skrivit en övergripande rapport som baserar sig på förhållandena i samtliga skolor har ingått i granskningen.

Länkar till beslut, övergripande rapport och annat material finns till höger på sidan.