Minoritetsspråk

De fem officiella nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. En viktig del av minoritetspolitiken är att ge stöd till dessa språk, så att de hålls levande. Språket ses då inte bara som ett medel för utbyte av information utan även som en del i elevernas identitetsskapande. Forskning visar också att möjligheten till ett starkt utvecklat modersmål är en viktig faktor för att flerspråkiga elever ska nå framgång i skolan.

Kommuner och skolor är skyldiga att erbjuda undervisning i de nationella minoritetsspråken. De är också skyldiga att informera föräldrar och elever om detta. Skolinspektionen har granskat hur 34 kommuner och fem tvåspråkiga verksamheter fullgör denna skyldighet. Resultatet ger inte någon generell bild av situationen i landet, men ligger i linje med flera tidigare utredningar.

Resultatet i korthet

  • Många kommuner saknar kunskap om de nationella minoriteterna.
  • Kommunernas information om rätten till undervisning i nationella minoritetsspråk brister.
  • Modersmålsundervisningen räcker inte till för att utveckla språken i den utsträckning som behövs.
  • Undervisning i nationella minoritetsspråk är en lågt prioriterad fråga i många kommuner.
  • Ansvarsfördelningen mellan kommun och skola är ofta otydlig när det gäller modersmålsundervisningen.
  • Det är stor brist på lärare som kan undervisa i nationella minoritetsspråk.
  • Tvåspråkig undervisning är positiv för elevernas språk- och identitetsutveckling.

Vad krävs för att det ska bli bättre?

För att komma till rätta med problemen krävs åtgärder på nationell nivå. Enskilda kommuner och skolor kan också göra mycket för att tillgodose behovet av undervisning i nationella minoritetsspråk. Skolinspektionen har sett flera goda exempel på kommuner som arbetar aktivt för att tillhandahålla modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk.

Rapporter och uppföljning

Varje kommun och verksamhet som ingår i granskningen har fått ett eget beslut och en verksamhetsrapport där Skolinspektionen pekar på utvecklingsområden. Efter sex månader ska huvudmannen redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som har vidtagits.

Skolinspektionen har också skrivit en övergripande rapport som baserar sig på förhållandena i samtliga kommuner och tvåspråkiga verksamheter som har ingått i granskningen.

Minoritetsspråk, 2012:2

Webbaserat seminarium om granskningen
Inspelning från webinariet "I marginalen" (extern länk, nytt fönster)
Här är även presentationen från seminariet:
I marginalen (PDF-fil, nytt fönster)

Övergripande rapport
I marginalen, rapport nr 2012:2 (PDF-fil, nytt fönster)

Sammanfattning på svenska
En sammanfattning av Skolinspektionens rapport I marginalen, rapport nr 2012:2 (PDF-fil, nytt fönster)

Sammanfattning på minoritetsspråk
Finska (PDF-fil, nytt fönster)
Jiddish (PDF-fil, nytt fönster)
Meänkieli (PDF-fil, nytt fönster)
Romani chib, varietet arli (PDF-fil, nytt fönster)
Lulesamiska (PDF-fil, nytt fönster)
Nordsamiska (PDF-fil, nytt fönster)
Sydsamiska (PDF-fil, nytt fönster)
Fotnot: Vi har tyvärr inte kunnat översätta sammanfattningen till romani kali och romani kelderash på grund av att vi saknat översättare.

Kommun- och verksamhetsbeslut
Alla beslut och rapporter för denna granskning hittar du i databasen SIRIS. Vi sparar dokumenten i SIRIS, i takt med att de blir klara. Här är en direktlänk till besluten för just denna granskning:
Siris.skolverket.se: Modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken (extern länk, nytt fönster)

Litteraturöversikt
Litteraturöversikt för modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken (PDF-fil, nytt fönster)