Skolenkäten

Under våren 2015 gjordes Skolenkäten i 62 kommuner och 55 större utbildningsföretag. Mer än 150 000 elever, föräldrar och pedagogisk personal har under sex veckor från slutet av januari till början av mars svarat på enkäten. Skolinspektionen kommer presentera resultatet av enkäten på skolnivå, kommunnivå och för samtliga svarande i maj 2015.

Alla enkätresultat

Här hittar du resultat från Skolenkäten för kommuner, skolor, företag och svarsgrupper. Här finns även resultatet från vårens enkät:
Siris.skolverket.se: Skolenkäten (extern länk, nytt fönster) 

Statistiska sammanställningar av resultatet

Skolinspektionen gör även en statistisk sammanställning på total nivå över vad vårens enkät visade. Den beräknas bli klar i juni 2015. När den är klar kommer du kunna ladda ner den på våra statistiksidor. Redan nu hittar du äldre statistiska sammanställningar över Skolenkäten här:
Statistik om Skolenkäten

Så gjordes Skolenkäten våren 2015

Dessa grupper fick svara på enkäten

Skolenkäten vänder sig till elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan.

De här frågorna ställde vi

Här kan du se vilka frågor som ingår i de olika enkäterna våren 2015:

Föräldrar
Skolenkäten till vårdnadshavare med barn i förskoleklass VT 2015 (PDF-fil, nytt fönster)
Skolenkäten till vårdnadshavare med barn i grundskolans årskurs 1-9 VT 2015 (PDF-fil, nytt fönster)
Skolenkäten till vårdnadshavare med barn i grundsärskola VT 2015 (PDF-fil, nytt fönster)

Elever
Skolenkäten till elever i årskurs 5 VT 2015 (PDF-fil, nytt fönster)
Skolenkäten till elever i årskurs 9 och år 2 VT 2015 (PDF-fil, nytt fönster)

Pedagogisk personal
Skolenkäten till pedagogisk personal VT 2015 (PDF-fil, nytt fönster)

Därför gör vi enkäten

Ett viktigt underlag för tillsynen – Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, det kallas regelbunden tillsyn. Under höstterminen 2015 kommer 38 kommuner och 32 större utbildningsföretag att granskas. Samtliga dessa kommuner och skolföretag har deltagit i vårens Skolenkät och resultatet är ett viktigt underlag inför tillsynen.

När Skolinspektionen granskar en kommun eller utbildningsföretag anpassar Skolinspektionen tillsynen efter situationen på varje skola. Myndigheten prioriterar att besöka de skolor där en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till. När Skolinspektionen väljer ut vilka skolor som ska besökas spelar enkätresultatet en viktig roll. Enkätresultatet kan också användas som diskussionsunderlag med skolorna och vid bedömningen av skolan.

Välja skola - Svaren på vissa frågor i enkäten redovisas på Skolverkets webbplats Välja skola, som riktar sig till föräldrar och elever. Därför har Skolinspektionen även bjudit in elever, föräldrar och lärare på skolorna i ytterligare ett antal kommuner och utbildningsföretag att svara på enkäten. Deras svar kommer i första hand användas på Välja skola, men är också ett underlag inför framtida tillsyner.

När granskas din verksamhet?

Här ser du vilket år Skolinspektionen planerar att besöka landets kommuner och utbildningsföretag:
När besöks din kommun eller företag?

Har du frågor?

Frågor om Skolenkäten
Mejla:

Frågor om tillsynen av din skola
Kontakta den på Skolinspektionen som ansvarar för tillsynen. Här finns en lista på kontaktpersoner:
Kontaktpersoner
Om du inte hittar din kommun eller utbildningsföretag på listan kan du mejla till eller ringa
08-586 080 00.