Till huvudinnehåll

Publikationer & webbinarier

För att granska kvaliteten och bidra till utvecklingen har vi genomfört ett antal kvalitetsgranskningar och webbinarier. Dessa lyfter fram viktiga utvecklingsområden som rör nyanlända och asylsökande elever

Svenska som andraspråk i årskurs 7-9

Granskningen visar bland annat att en majoritet av skolorna gör ofullständiga bedömningar av elevers behov och att över hälften av skolorna behöver utveckla sin undervisning i svenska som andraspråk. 

Ladda ner rapporten

Undervisning i svenska för invandrare 

Skolinspektionen ser en varierad bild. Främst syns problem kring individanpassning i undervisningen, vilket är bekymmersamt för de elever som behöver mer utmaningar.

Ladda ner rapporten

Studiehandledning på modersmålet i årskurs 7–9 

Granskningen visar att många kommuner erbjudit nyanlända elever ett gott mottagande. De flesta granskade kommuner tar emot eleverna i skolan och kartlägger deras kunskaper inom två månader. Men granskningen visar också att många kommuner saknar den bredd, variation och flexibilitet som behövs för att fullt ut tillgodose nyanlända elevers skiftande förmågor.

Ladda ner rapporten

Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling 

Granskningen visar att personalen på majoriteten av de granskade förskolorna arbetar medvetet med att uppmuntra flerspråkiga barn att använda svenska i den dagliga verksamheten. Men flera av de granskade förskolorna saknar motsvarande medvetna arbete när det gäller barnens egna modersmål. 

Ladda ner rapporten

Skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever i grundskolan

Granskningen visar att många kommuner erbjudit nyanlända elever ett gott mottagande. Men granskningen visar också att många kommuner saknar den bredd, variation och flexibilitet som behövs för att fullt ut tillgodose nyanlända elevers skiftande förmågor och de flesta granskade skolhuvudmän behöver utveckla sina arbetssätt för att gynna elevernas fortsatta utbildning.

Ladda ner rapporten

Språkintroduktion i gymnasieskolan 

Granskningen visar att det finns skolor som lyckas tillgodose elevernas utbildningsbehov. På de skolorna finns exempel på elever som fått stöd i form av studiehandledning på modersmålet och den tidiga och integrerade vägledning de behöver. Det finns också enstaka skolor som erbjuder ett brett utbud av grundskoleämnen och använder ett språkutvecklande arbetssätt inom ramen för aktuella ämnen.

Ladda ner rapporten

Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd 

Tillsynen visade att det finns ett fåtal kommuner som i nuläget inte kan ge utbildning till samtliga asylsökande barn som finns i kommunen. Det gick dock inte av tillsynen att klarlägga hur många barn som inte går i skolan. I flera kommuner saknades också kompetens att utföra uppdraget till fullo.

Ladda ner rapporten

Kommunens arbete mot segregationens negativa effekter 

Granskningen visade på exempel där resursomfördelning inom en kommun lett till kraftigt förbättrad måluppfyllelse i skolor. I ett mindre antal av de granskade kommunerna var omfördelningen så liten att det framstått som osannolikt att omfördelade medel kunnat få någon påtaglig effekt.

Ladda ner rapporten

Skolsituationen för nyanlända elever 

Skolinspektionen granskade 2014 skolsituationen för nyanlända elever. Den sammantagna bilden av granskningen var att de besökta skolorna i liten utsträckning planerar, genomför och anpassar utbildningen efter de nyanlända elevernas förutsättningar och behov. 

Ladda ner rapporten

Utbildningen på introduktionsprogrammen i gymnasieskolan 

Den här granskningen visar på stora skillnader i utbildningskvalitet på gymnasieskolors introduktionsprogram, och i hur utbildningen anpassas efter varje elevs behov.

Ladda ner rapporten

Asylsökande barns rätt till utbildning 

Inspektionen visade att det saknades tillförlitliga uppgifter om antalet asylsökande barn i varje kommun. Inspektionen visade också att många av barnen inte deltog i utbildning. 

Ladda ner rapporten

Riktad tillsyn inom området svenskundervisning för invandrare

Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av svenskundervisning för invandrare (sfi) i 39 kommuner i landet. Tillsynen visar att det finns ett stort utrymme för förbättringar.

Ladda ner rapporten

Ändamålsenlighet och resultat i svenskundervisningen för invandrare 

Resultaten i granskningen visar framför allt att kommunerna måste sätta fokus på sfi och i högre grad prioritera denna utbildning. Undervisningens planering och genomförande måste präglas av att de studerandes bakgrund och erfarenheter i betydligt större utsträckning respekteras.

Ladda ner rapporten

Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska 

Även om granskningen såg exempel på verksamhet och undervisning av god kvalitet så visade resultaten framför på allt utvecklingsområden. En kartläggning av barnens språkliga och kunskapsmässiga nivå saknades ofta, och modersmålsundervisningen i skolan levde ofta ett eget liv utan samband eller samverkan med övrig undervisning.

Ladda ner rapporten

Svenskundervisning för invandrare (sfi) – en granskning av hur utbildningen formas efter deltagarnas förutsättningar och mål 

Granskningen visade bland annat att de granskade kommunerna behöver bli bättre på individuell kartläggning och att låta individernas erfarenheter, intressen och mål påverka utbildningens utformning i större omfattning. De granskade kommunerna behövde också stärka samverkan mellan sfi, andra kommunala instanser och Arbetsförmedlingen.

Ladda ner rapporten

Utbildning för nyanlända elever – rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Granskningen visade att nyanlända elever ofta får undervisning avskild från övrig utbildning och övriga elever. De flesta elever placeras i någon form av introduktionsklass där undervisningen är enhetlig utan hänsyn till individuella förutsättningar och där de hålls kvar för länge. Det saknas ofta gemensamma riktlinjer i kommunerna om hur undervisningen ska organiseras och bedrivas vilket gör utbildningen blir beroende av enskilda eldsjälar bland rektorer och lärare.

Ladda ner rapporten

Ändamålsenlighet och resultat i svenskundervisningen för invandrare

Granskningen visade på svårigheter att ta emot studerande löpande under året, och att anpassa undervisningen efter de studerandes individuella behov. Kommunerna hade svårt att handskas med ökningen av studerande samt att anpassa verksamheten till den kontinuerliga tillströmningen. 

Ladda ner rapporten

Senast uppdaterad: 30 juni 2020