Till huvudinnehåll
Två personer som studerar tillsammans

Publikationer & webbinarier

För att granska kvaliteten och bidra till utvecklingen har vi genomfört ett antal kvalitetsgranskningar, rapporter och webbinarier. Dessa lyfter fram viktiga utvecklingsområden som rör trygghet och studiero.

Skolors arbete med trygghet och studiero

Skolinspektionen har under två år granskat skolors arbete med trygghet och studiero. Granskningen visar att många skolor har ett välutvecklat arbete, men det finns skolor med betydande problem och utmaningar.

Ladda ned rapporten

Skolans arbete för att säkerställa studiero 

Skolinspektionen har granskat om och hur ett antal grundskolor arbetar för att säkerställa studiero i undervisningen. Granskningen visar bland annat att studiero främjas av tydliga lektionsstrukturer och av ett tydligt ledarskap i klassrummet. 

Ladda ned rapporten

Skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet

Granskningen visar att de granskade skolorna inte gör tillräckligt för att främja en trygg miljö för eleverna på nätet och inte heller bedriver ett tillräckligt förebyggande arbete för att hindra att elever blir kränkta.

Ladda ned rapporten

En skola fri från mobbning och kränkningar 

Barn- och elevombudet (BEO) har tagit fram en folder om mobbning och kränkningar för dig som arbetar i skolan. Foldern ger en överblick över vad kränkande behandling faktiskt innebär, vilka skyldigheter skolan har och vad som händer om skolan inte följer lagen.

Ladda ned foldern

Trygghet och lärande för barn under 3 år 

Förskolor ger till stora delar den uppmärksamhet och tillsyn som barnen behöver för att känna sig trygga. Personaltätheten är viktig men det finns flera andra faktorer som påverkar kvaliteten, till exempel personalens förhållningssätt mot barnen. Det visar Skolinspektionens flygande granskning av förskolor för barn under tre år.

Ladda ned rapporten

Integrerade elever

Granskningen visar att lärarna i hög grad anpassar undervisningen utifrån elevernas behov och att lärarna i stor utsträckning arbetar för att de integrerade eleverna ska vara delaktiga i klassen.

Ladda ned rapporten

Skolans arbete med extra anpassningar

Granskningen visar att skolorna endast lyckas identifiera de sammantagna behoven av extra stöd i var tredje elevfall. Flera skolor diskuterar snabbt en eventuell åtgärd för eleven men analyserar inte alltid först hur behovet ser ut. Skolorna bedömer således ofta insats före behov

Ladda ned rapporten

Trygghet - fördjupad analys av Skolenkäten 

Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och statistikrapporter om enskilda skolor gör Skolinspektionen fördjupade analyser inom vissa områden. I dettaa PM tittar vi närmare på elevernas trygghet.

Ladda ned rapporten

Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott 

Skolinspektionen har granskat skolornas arbete för att förebygga studieavbrott på nationella yrkesprogram. Av de 126 elever som intervjuats på skolorna riskerar majoriteten att inte nå en yrkesexamen.

Ladda ned rapporten

Stöd och stimulans i klassrummet

Varje dag möter lärare den dubbla utmaningen i att ge elever som ligger långt fram stimulans, samtidigt som de som ligger efter måste få det stöd de behöver. Skolinspektionen har granskat 46 skolors arbete med stöd och stimulans, med utgångspunkt i hur eleverna upplever undervisningen.

Ladda ned rapport

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB 

Alla barn och ungdomar oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala eller ekonomiska förhållanden har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Skolinspektionen har granskat om denna rättighet även förverkligas för ungdomar som är placerade vid Hem för vård eller boende (HVB) och som får undervisning vid sådana hem.

Ladda ned rapporten

Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling 

Rapporten visar att många skolor behöver upprätta och följa rutiner för förebyggande, förhindrande och åtgärdande arbete med kränkande behandling och trakasserier.

Ladda ned rapporten

Varannan i mål. Om Gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Denna kvalitetsgranskning inriktas på skolornas arbete med att få alla elever att fullfölja sin gymnasieutbildning. Granskningen visar att det är stora skillnader i kvalitet och resultat både mellan och inom skolorna.

Ladda ned rapporten

Senast uppdaterad: 14 maj 2020