Till huvudinnehåll

Under inspektion

En inspektion kan gå till på olika sätt och det är meningen. Vi väljer form och metod beroende på vad vi ska utreda. Inspektionen kan antingen ske strikt utifrån lagen och det som måste uppfyllas eller utifrån ytterligare förbättring av verksamheten.

Ibland sker utredningen enbart skriftligt och ibland kommer vi även på besök eller genomför digitala intervjuer.

Ett skolbesök inleds med att skolans personal och eventuellt representanter för eleverna informeras om vad som kommer att hända under besöket. Därefter sker vanligtvis lektionsobservationer, intervjuer med elever, lärare, elevhälsan och rektor. I vissa fall sker inga lektionsobservationer och vissa fall sker intervjuer med annan personal. Planeringen av inspektionen stäms av med rektorn innan besöket. Ett besök tar i vanliga fall två dagar och genomförs av två utredare, men även här kan det ske på lite olika sätt beroende till exempel på hur stor skolan är.

Nedanstående moment ingår i en inspektion och framgår mer i detalj i informationsbrevet som skickas ut inför ett besök. Huvudmannen/skolan får ett protokoll som sammanfattar intervjuerna och observationerna.

Syftet med lektionsobservationer är att se exempel på hur undervisningen vid skolan är utformad. Vi utgår från ett antal utgångspunkter när vi genomför våra observationer.

Här hittar du  mer om lektionsobservationer.

Intervjuer görs med elever, lärare, elevhälsa och rektor.  Intervjuerna är viktiga för att vi ska få en bra bild av hur skolan fungerar. De elever som ska bli intervjuade får veta det i förväg av rektor. Det behövs inga särskilda förberedelser och det är frivilligt att delta. Om elever inte vill delta eller om vårdnadshavare inte vill att deras barn ska delta meddelar de skolans personal om det.

Om det uppstår behov av att titta på vissa dokument eller i databaser under besöket för att kunna göra våra bedömningar så har vi rätt till det enligt skollagen (26 kap 22 § Uppgiftsskyldighet).

Hur bedöms skolor?

Faktorer som är viktiga för elevers lärande och trygghet står i fokus vid en inspektion. Bland annat inspekteras följande områden:

  • Undervisning och lärande
  • Extra anpassning och särskilt stöd
  • Bedömning och betygssättning
  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • Förutsättningar för skolenheten
  • Styrning och utveckling av verksamheten

Hur bedöms huvudmän?

Förutom att besöka skolor genomför vi också inspektioner av skolhuvudmännens ansvarstagande för sina verksamheter. Ett huvudmannabesök sker på olika sätt beroende på hur stor huvudmannen är. Om huvudmannen enbart har en skolenhet sker besöket oftast i samband med en inspektion av skolenheten. Planeringen av inspektion av huvudmän med fler skolenheter stäms alltid av i förväg med skolchefen. Det vanligaste är intervjuer med olika företrädare för huvudmannen, men det kan också ske observationer i olika verksamheter.

I besöken inspekteras exempelvis:

  • Förutsättningar för utbildning
  • Utveckling av utbildning
  • Ekonomiska och juridiska förutsättningar
Senast uppdaterad: 22 september 2020