Till huvudinnehåll

Publikationer & webbinarier

För att granska kvaliteten och bidra till utvecklingen har vi genomfört ett antal kvalitetsgranskningar, rapporter och webbinarier. Dessa lyfter särskilt fram utvecklingsarbete.

Strategier för kvalitet och helhet i utbildningen

Ökad lärarbrist och ökande skillnader mellan elevgrupper och skolor är två av de viktigaste utmaningarna i svensk skola. I Skolinspektionens årsrapport 2017 syns tydliga exempel på konsekvenser av lärarbristen.

Ladda ner rapporten

Undervisning i fritidshem 

Den här kvalitetsgranskningen handlar om fritidshemmens förmåga att erbjuda en god omsorg och en stimulerande fritid för de närmare 350 000 barn mellan 6 och 12 år som tillbringar en stor del av sin aktiva fria tid i fritidshem. Rapporten beskriver i vilken mån de granskade fritidshemmen ger barnen en meningsfull fritid, stöd i utvecklingen och en god omsorg under morgnar, eftermiddagar och lov. Även den pedagogiska utgångspunkten i verksamheten behandlas.

Ladda ner rapporten

Kommuners styrning av gymnasieskolan 

Rapporten beskriver de utvecklingsområden som myndigheten kunde konstatera i de besökta kommunerna och varför det är så viktigt för eleverna att styrningen utvecklas. Men här finns även beskrivningar av vad som är gemensamt för de huvudmän som arbetar framgångsrikt med styrning mot skolans kompensatoriska uppdrag. 

Ladda ner rapporten

Huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet 

Ansvariga huvudmän för förskolor missar ofta viktiga delar i styrningen av kvaliteten i förskolan. Ofta används endast kvantitativa metoder för att utvärdera om förskolorna uppfyller de mål som finns i den nationella läroplanen.

Ladda ner rapporten

Socioekonomisk resursfördelning till förskolan 

Endast en tredjedel av kommunerna tar hänsyn till socioekonomiska faktorer när de fördelar pengar till förskolan. Många kommuner följer inte heller upp hur pengarna används.

Ladda ner rapporten

Från huvudmannen till undervisningen 

Den här skriften är en sammanfattning av Skolinspektionens årsrapport, som lämnades till regeringen i mitten av november 2014. Skolinspektionens slutsats efter granskningar under fem år är att skolans arbete med att förbättra undervisningen och skapa förutsättningar för elevernas lärande behöver vara fokus i såväl rektors som huvudmannens kontinuerliga utvecklings- och uppföljningsarbete. 

Ladda ner rapporten

Huvudmannens styrning av grundskolan 

Skolinspektionen har granskat hur huvudmän för grundskolan tar ansvar för att styra utifrån de nationella målen för utbildningen. Granskningen visar att fem av sex huvudmän behöver utveckla sin styrning med syfte att nå de nationella målen för grundskolan.

Ladda ner rapporten

Kvalitet i fritidshem 

Skolinspektionens granskning visar att kvaliteten i fritidshemmens verksamhet kan utvecklas inom flera områden.

Ladda ner rapporten

Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? 

Syftet med den här kvalitetsgranskningen är att bedöma i vilken utsträckning skolorna har ett fungerande system för att följa upp och utvärdera elevers kunskapsutveckling, och om de har ett system för att utforma åtgärder i syfte att förbättra kunskapsresultaten på skolan. Detta innebär att skolans arbete granskas i sin helhet över samtliga årskurser för att kunna avläsa om det finns en "röd tråd" i arbetet som genomsyrar såväl de lägre som de högre årskurserna.

Ladda ner rapporten

Ingen aning utan uppföljning

Hur följer kommuner upp vuxenutbildningen? De viktigaste iakttagelserna är bland annat att det sker en otillräcklig uppföljning av effekterna för de studerande ochatt det finns en bristande uppföljning av betygsresultaten.

Ladda ner rapporten

 

Navet i skolornas utvecklingsarbete (2013)

Det systematiska kvalitetsarbetet spelar en avgörande roll i skolornas utvecklingsarbete. Samtidigt ser Skolinspektionen ofta brister i detta arbete. I skriften ”Navet i skolornas utvecklingsarbete” beskriver vi med hjälp av två fiktiva exempel hur olika två skolor kan utvecklas – trots att de har liknande förutsättningar. Exemplen bygger på erfarenheter från Skolinspektionens granskningar och tillsyn. Skriften är att utdrag ur Skolinspektionens årsrapport 2012 "Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring".

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring 2013

Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012. Rapporten innehåller en presentation och analys av myndighetens arbete utifrån besök i och kontakter med ett stort antal huvudmän, skolor och andra verksamheter, huvudsakligen genomförda under 2012.

Från huvudmannen till klassrummet (2014)

Skolinspektionens erfarenheter och resultat 2014. Rapporten innehåller en presentation och analys av myndighetens arbete under åren 2009-2014. Rapporten innehåller en redovisande del och en analyserande i vilken vi tittar närmare på lärarnas undervisning, rektors ledarskap och huvudmannens ansvarstagande. 

 

 

 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020