Från brist till möjlighet

Om en skola eller verksamhet brister när det gäller att leva upp till författningarnas krav riktar Skolinspektionen kritik mot skolan och ställer krav på åtgärder. När skolorna får kunskap om bristerna finns också en god möjlighet att komma till rätta med problemen. Inspektionen kan bli ett startskott för ett positivt förändringsarbete där tillsynsbeslutet kan vara ett bra verktyg och där den samlade erfarenheten från Skolinspektionens tillsyn och granskning kan bidra till att skolor lär av varandra.

Skolinspektionen kan ge viss vägledning i samband med inspektionen, men vi kan inte tala om för skolan hur man ska göra i varje enskilt fall. Varje skola måste ytterst anpassa sina lösningar utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Om detta vägledningsmaterial

Syftet med Skolinspektionens råd och vägledningsmaterial ”Från brist till möjlighet” är att ge skolan ett bättre stöd i utvecklingsarbetet. Här redovisar vi vad vi tittar på när det gäller några vanliga bristområden, hur vi granskar dessa områden och varför vi ser dem som viktiga utvecklingsområden i skolan. Dessutom finns länkar till fördjupningsmaterial för varje område. Vägledningssidorna kan också användas som ett stöd  i det systematiska kvalitetsarbete som skolor och verksamheter ska bedriva.