Till huvudinnehåll

Huvudmäns och rektorers arbete för att fler elever ska få undervisning av behöriga lärare

Skolinspektionen granskar huvudmäns och rektorers arbete för att öka andelen behöriga lärare i sina skolor.

Sedan flera år tillbaka råder det stor brist på legitimerade och behöriga lärare och bristen prognostiseras fortsätta. Att säkra kompetensförsörjningen inom svensk skola är en viktig och avgörande fråga för såväl kvaliteten som likvärdigheten i utbildningssystemet och en fråga som kräver stora insatser från flera aktörer i samhället. Frågan är givetvis också helt central för huvudmän och rektorer.

Huvudmannen ansvarar för att se till att det finns legitimerad och behörig personal för undervisningen. Skolverkets senaste läsårsstatistik visar att andelen lärare med behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen i grundskolan är drygt 70 procent. Detta innebär att många elever i grundskolan får delar av sin undervisning av lärare som saknar behörighet. Mot bakgrund av hur viktig lärares kompetens är för att elever ska få undervisning av god kvalitet, är det angeläget att granska huvudmäns och rektorers ansträngningar för att så långt som möjligt säkerställa att legitimerade och behöriga lärare bedriver undervisningen.

Det här granskar vi

I urvalet ingår 30 skolenheter som har en låg lärarbehörighet. Syftet är att granska huvudmäns och rektorers arbete för att se till att elever får undervisning av legitimerade och behöriga lärare. Granskningen omfattar både huvudmannens övergripande arbete och rektorns arbete. En skola per huvudman väljs ut i syfte att dels fördjupa bilden av huvudmannens arbete, dels för att granska rektorns arbete i frågan.

Följande frågeställningar ska besvaras

  1. I vilken utsträckning gör huvudmannen och rektorn breda och uthålliga ansträngningar för att rekrytera och behålla behöriga lärare?
  2. I vilken utsträckning bedriver huvudmannen och rektorn ett aktivt och strategiskt arbete för att öka behörigheten bland befintliga lärare genom behörighetsgrundande utbildning?

Så här görs granskningen

Intervjuer med representanter för huvudmännen samt rektorer och lärare i de utvalda skolenheterna. Därtill intervjuas rektorer från huvudmännens andra skolenheter. Information inhämtas även genom dokumentstudier. Vid sidan av enskilda beslut till de granskade skolenheterna kommer även en övergripande rapport publiceras under sommaren 2023

Kontaktperson

Malin Lundquist

Senast uppdaterad: 27 april 2022