Till huvudinnehåll

Huvudmäns och rektorers arbete för kvalitet i undervisning på förskolor i socioekonomiskt svagare områden

Skolinspektionen genomför nu en kvalitetsgranskning av huvudmäns och rektorers arbete för att skapa goda förutsättningar för en undervisning av god kvalitet på förskolor i socioekonomiskt svagare områden.

Bristande likvärdighet stort problem i förskolan

Idag går drygt en halv miljon barn i förskolan. Förskolan är en betydelsefull grund i skolväsendet och alla barn har rätt till en förskola av hög kvalitet. En av de viktigaste faktorerna för förskolans kvalitet är personalens utbildnings- och kompetensnivå. En förskola av hög kvalitet lägger grunden för framtida lärande och bidrar till högre resultat i skolan och senare i livet, i synnerhet för barn med sämre socioekonomisk bakgrund.

Dock är en bristande likvärdighet ett stort problem i svensk förskola och allra mest drabbar det dessa barn. Det finns även en särskild risk att barn i socioekonomiskt utsatta områden i lägre utsträckning ges undervisning av förskollärare med behörighet. Andelen förskolepersonal som saknar utbildning för att arbeta med barn har dessutom ökat kraftigt.

Förbättrade förutsättningar gynnar barns lärande och utveckling

Förskolan har ett omfattande undervisningsuppdrag samt ett kompensatoriskt uppdrag. Ett uppdrag som inte matchas med rätt förutsättningar enligt flera förskoleforskare och lärarutbildare, och är något som även betonas i jämlikhetskommissionens slutbetänkande. Problem med kvalitet och likvärdighet är allvarligt, inte minst eftersom förskolans undervisnings- och kompensatoriska uppdrag blir påtagligt viktigt i en samhällsutveckling med socioekonomiska skillnader och skolsegregation. Förbättrade förutsättningar för en ökad likvärdighet, kvalitet och kunskapsutveckling i förskolan skulle gynna barns lärande och utveckling.

Detta granskar vi

Syftet är att granska kvaliteten i huvudmännens och rektorernas arbete för en undervisning av god kvalitet i förskolor i socioekonomiskt svagare områden, dvs. förskolor i socioekonomiskt utsatta områden. Bedömningarna görs i förhållande till Skolinspektionens kvalitetskriterier. För att uppfylla granskningens syfte ska följande frågeställningar besvaras:

  1. I vilken utsträckning arbetar huvudmannen aktivt med adekvata insatser för att stärka förutsättningarna för en undervisning av god kvalitet i förskolor i socioekonomiskt svagare områden?
  2. I vilken utsträckning skapar rektorn reella förutsättningar så att förskollärare kan leda och genomföra undervisning av god kvalitet i förskolor i socioekonomiskt svagare områden?

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 30 förskolor i områden som utifrån Delegationen mot segregations (Delmos) klassifikation har socioekonomiska utmaningar. Intervjuer med representanter från huvudmannen, rektor, förskollärare och annan förskolepersonal, samt dokumentstudier ingår. Vid sidan av enskilda beslut till de granskade förskoleverksamheterna planeras även en övergripande rapport publiceras under hösten 2023.

Kontaktperson

Anna Sundman Marknäs

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022