Till huvudinnehåll

Skolans hantering av värdegrundsfrågor med fokus på kontroversiella frågor

Skolinspektionen genomför nu en kvalitetsgranskning av skolans hantering av kontroversiella frågor med fokus på samhällskunskap och biologi i årskurs 8-9.

Skolans uppdrag är att förmedla kunskaper och värden och rusta elever för ett aktivt och demokratiskt medborgarskap. Såväl i Sverige som internationellt har vi sett en tilltagande polarisering i det politiska landskapet och att många aktuella frågor fått en allt starkare kontroversiell laddning. Kontroversiella frågor förenas av att de väcker starka känslor som ofta gör dem svåra att prata och finna samsyn om. De kan handla om allt från politik, religion, kultur, jämställdhet, jämlikhet, hållbar utveckling och miljö, rättigheter, ekonomi och ideologi.

Liten beredskap hur kontroversiella frågor hanteras i skolan

De senaste åren har inneburit en ökad uppmärksamhet på hur kontroversiella frågor hanteras i skolan och därmed en växande insikt om hur liten beredskap det finns, och hur lite stöd lärare har och har haft, till exempel genom fortbildning och andra stödstrukturer. Bland annat har en ökad mångfald i skolorna, en ökad lyhördhet för identitetsfrågor och ökad användning av sociala medier och elektronisk direktkommunikation bidragit till att synliggöra skolans utmaningar än mer i samband med kontroversiella frågor.

Stärka undervisningen för att öka elevernas demokratiska kunskaper

Europarådet antog 2010 en stadga om utbildning i demokratiskt medborgarskap och mänskliga rättigheter och senare har ett utbildningsmaterial riktat till skolledare och lärare tagits fram. I utbildningsmaterialet framhålls att alla måste lära sig att respektera och föra en dialog med människor som har andra värderingar för att ”skapa en kultur som främjar demokrati och mänskliga rättigheter”. Samlat finns därför ett stort intresse av att stärka undervisningen om kontroversiella frågor så att elevernas demokratiska kunskaper, värden och förmågor kan utvecklas och till exempel öka motståndskraften mot extremism och riskbeteende.

Detta granskar vi

Syftet med Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning är att bedöma kvaliteten i grundskolans hantering av kontroversiella frågor för att främja att pojkar och flickor utvecklar ett demokratiskt förhållningssätt och de förmågor som de behöver för att kunna verka som aktiva ansvarstagande medborgare.

Följande frågeställningar ska besvaras

  1. I vilken utsträckning hanteras kontroversiella frågor i undervisningen i samhällskunskap och biologi i årskurs 8-9 så att det främjar ett demokratiskt förhållningssätt?
  2. I vilken utsträckning finns stödjande strukturer och andra förutsättningar som främjar lärarnas hantering av kontroversiella frågor i undervisningen?

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 30 skolenheter. Intervjuer med rektor, lärare och elever samt insamling av exempel på hur kontroversiella frågor hanteras och dokument ingår. Vid sidan av enskilda beslut till de granskade skolverksamheterna ska även en övergripande rapport preliminärt publiceras i december 2022.

Kontaktperson

Karin Lindqvist

Senast uppdaterad: 1 november 2021