Till huvudinnehåll

Skolors arbete för en inkluderande utbildning

Skolinspektionen genomför nu en granskning av kvaliteten på skolors arbete för att skapa en tillgänglig lärmiljö som en del i en inkluderande utbildning. Särskilt fokus är på de utmaningar i lärmiljön som förknippas med neuropsykiatriska svårigheter. Granskningen omfattar 30 grundskolor runt om i landet.

Inkluderande utbildning innebär att utbildningen ska organiseras för att alla ska kunna delta utifrån sina förutsättningar och lyckas i lärandet. Tillgänglighet innebär att hinder som finns i lärmiljön ska identifieras och undanröjas så att alla elever, oavsett funktionsförmåga, ska kunna delta. Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har en särskild utsatthet i skolan.

Regeringsuppdrag att följa upp funktionshinderspolitiken

Skolinspektionen har tillsammans med ett flertal andra myndigheter i uppdrag av regeringen att under tioårsperioden 2021–2031 följa upp och redovisa insatser och åtgärder kopplade till funktionshinderspolitikens centrala områden. Funktionshinderspolitiken har sin utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För att förverkliga rätten till utbildning på lika villkor ska konventionsstaterna bland annat säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till en inkluderande grundutbildning av kvalitet. Denna granskning genomförs mot bakgrund av detta regeringsuppdrag.

Detta granskar vi

Syftet med Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning är att bedöma skolors arbete för att skapa en tillgänglig lärmiljö som en del i en inkluderande utbildning. Särskilt fokus ligger på de utmaningar i lärmiljön som förknippas med neuropsykiatriska svårigheter. Granskningen inriktas till grundskolans årskurser 7-9.

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 30 skolenheter. Intervjuer med rektorer, lärare, elevhälsan samt observationer i lärmiljön och intervjuer med elever ingår tillsammans med dokumentstudier. Vid sidan av enskilda beslut till de granskade skolverksamheterna ska även en övergripande rapport preliminärt publiceras i november 2023.

Kontaktperson

Kristina Svensson

Senast uppdaterad: 10 oktober 2022