Till huvudinnehåll
En elev sitter fokuserad under en lektion och studerar

Skolors arbete för en trygg miljö på nätet fri från kränkningar

Skolinspektionen genomför nu en kvalitetsgranskning av skolors arbete för en trygg miljö på nätet som är fri från kränkningar. Fokus ligger på mellanstadiet och eleverna i årskurs 4-6.

Digitala aktiviteter en naturlig del av barns vardag

Närvaro på sociala medier, digitala forum och digitala spel är en självklar del i barns och elevers vardag. Undersökningar visar att drygt hälften av eleverna på mellanstadiet besöker sociala nätverksplatser dagligen. På nätet, precis som i den fysiska skolmiljön, förekommer kränkningar av elever i form av nedsättande kommentarer, spridning av bilder, ryktesspridning med mera.

Viktigt för skolor att utveckla arbetet mot kränkande behandling

För skolans del gäller det att utveckla arbetet mot kränkande behandling utifrån den digitala verklighet barn och elever befinner sig i idag. Skolans skyldighet att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling och för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling sträcker sig även till händelser som sker i samband med verksamheten. Det innebär kränkningar utanför skoltid som har samband med skolan. Det kan handla om kränkningar som sker på internet eller andra sociala medier om de inblandade eleverna går på samma skola eller om kränkningarna på annat sätt fortsätter in i verksamheten.

Genom att bedöma kvaliteten och peka på konkreta utvecklingsområden kan Skolinspektionen verka för att skolor genom ett främjande och förebyggande arbete bidrar till en trygg miljö för eleverna på nätet och att motverka att kränkningar sker.

Det här granskar vi

Syftet är att granska kvaliteten i de utvalda skolornas arbete för en trygg miljö på nätet för eleverna, fri från kränkningar. Granskningen fokuserar årskurserna 4-6. Granskningen handlar om kvaliteten i skolans främjande och förebyggande arbete för att motverka kränkningar, avseende det som händer på nätet.

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 30 skolor hos både offentliga såväl som enskilda huvudmän. Vidare omfattar urvalet en variation av skolor med avseende på geografisk spridning och storlek. Intervjuer med rektor, lärare, elevhälsan, annan skolpersonal och elever i mellanstadiet samt insamling av dokument ingår. Vid sidan av beslut till de granskade skolenheterna kommer även en övergripande rapport publiceras till sommaren 2023.

Kontaktperson

Elina Ekberg

Senast uppdaterad: 30 maj 2022