Till huvudinnehåll

Uppdrag från regeringen

Skolinspektionen ska se över covid-19-pandemins konsekvenser för elevers förutsättningar att nå målen samt elevers hälsa. Vi ska särskilt undersöka förutsättningarna för de elever som haft det svårt att tillgodogöra sig fjärr- och distansundervisning. Uppdraget är initierat av regeringen och ska slutredovisas 1 december 2021.

Vi kommer att samla in underlag om fjärr- och distansundervisning i respektive skolform. Uppdraget genomförs i samråd med Skolverket.

Distansinspektioner 2021

Regeringsuppdraget innebär att vi kommer att starta ett antal nya distansinspektioner under 2021 med anledning av covid-19-pandemin. Fokus i detta uppdrag är att försöka ta reda på hur elever påverkas av fjärr-och distansundervisning, speciellt när det gäller förlorade undervisningsmoment och hur elevers lärande påverkas av den nya undervisningssituationen. Vi kommer även att titta på områden där vi tidigare identifierat utmaningar, till exempel språkintroduktion, skolans sociala uppdrag och elevhälsa.

Pågående och kommande distansinspektioner

Redovisning av uppdraget

Uppdraget kommer att redovisas i en slutrapport. I rapporten kommer vi att sammanställa resultaten från samtliga distansinspektioner med anledning av covid-19-pandemin. Slutrapporten ska redovisas senast den 1 december 2021 till utbildningsdepartementet.

Resultatet från de olika granskningarna kommer att redovisas löpande under året.

Kontakt

Katarina Nyström, projektledare för regeringsuppdraget

Senast uppdaterad: 1 mars 2021