Till huvudinnehåll
En grupp vuxenstudenter studerar tillsammans

Inspektionsinsatser inom vuxenutbildningen

Skolinspektionen inspekterar vuxenutbildningen på flera sätt. Dels inom ramen för tillsyn där vi säkerställer att utbildningen lever upp till lagkraven. Dels utför vi kvalitetsgranskningar där vi granskar kvaliteten för att bidra till utveckling.

Under 2022 har myndigheten fått ett utökat uppdrag inom vuxenutbildningen vilket innebär att den löpande tillsynen även kommer ske på skolnivå. Tidigare har myndighetens tillsyn inom vuxenutbildning i hög utsträckning genomförts på huvudmannanivå.

Pågående och planerade inspektioner inom vuxenutbildning 

Nedan beskrivs kortfattat pågående och planerade inspektioner.

Uppdrag i myndighetens regleringsbrev

I Skolinspektionens regleringsbrev finns i nuläget fyra uppdrag som omfattar inspektion av vuxenutbildningen.

Skolinspektionen ska genomföra en granskning av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 28 februari 2024.

Inom ramen för detta uppdrag genomförs bland annat en tematisk kvalitetsgranskning kring undervisning i svenska för invandrare (C och D-kurser inom studieväg 2 och 3).

Läs mer om granskningen här

Skolinspektionen ska inom ramen för sin tillsyn och kvalitetsgranskning arbeta för en mer likvärdig bedömning och betygssättning, vilket även omfattar vuxenutbildning. Myndigheten ska uppmärksamma hur huvudmän och skolor arbetar för att betyg ska sättas i enlighet med gällande bestämmelser samt hur de arbetar med att främja och följa upp likvärdigheten i bedömning och betygssättning. Bland annat med utgångspunkt i skillnader i betygsstatistik mellan olika ämnen och kurser i relation till nationell statistik och stora avvikelser mellan resultat på nationella prov och betyg.

Skolinspektionen ska årligen redovisa till Regeringskansliet och slutredovisa 15 april 2024.

Skolinspektionen ska granska förekomsten av folkhögskolor och andra enskilda utbildningsanordnare med så kallad betygsrätt inom kommunal vuxenutbildning. Skolinspektionen ska också granska hur betygsrätten används i uppdragsutbildning enligt 6 kap. förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning samt utbildning som anordnas på entreprenad, av en folkhögskola och vid utfärdande av betyg. Uppdraget ska redovisas till

Regeringskansliet senast den 31 oktober 2024.

Skolinspektionen ska genomföra en kartläggande granskning av i vilken omfattning kommunerna erbjuder undervisningstid inom kommunal vuxenutbildning samt hur de fördelar den erbjudna undervisningstiden, både när det gäller den utbildning där endast så kallad närundervisning förekommer och den utbildning där olika flexibla undervisningsformer förekommer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 24 april 2024.

Andra pågående inspektioner

Det finns indikationer på att elever inte får de praktiska kunskaper de ska få enligt ämnesplanerna bland annat utifrån Skolinspektionens tidigare kvalitetsgranskningar. Skolinspektionen påbörjar därför en tillsyn under hösten 2022 för att se över elevernas rätt att få utbildning och undervisning enligt författningarna.

Syftet är att genomföra tillsyn över om yrkesförarutbildningen ger eleverna möjlighet att nå kompetenskraven på nationell nivå för yrkesförare med tung lastbil och släp. Den utbildning som berörs är det nationella yrkespaketet inom fordon och transport som utformats för att ge kompetens till arbete som yrkesförare med tung lastbil och släp samt yrkeskompetensbevis. Denna tillsyn genomförs på skolnivå med skolbesök och intervjuer med elever, lärare och rektorer.

Skolinspektionens urval av huvudmän inom vuxenutbildningen

Mot bakgrund av att vi gör olika typer av inspektioner inom vuxenutbildningen kan det innebära att en och samma huvudman kan bli utvald/vara aktuell för flera inspektioner samtidigt. Om detta uppstår så ber vi er att ha överseende med detta. Vi kommer att göra vårt bästa för att en och samma utbildning/verksamhet inte kommer att väljas ut för flera olika inspektioner samtidigt.