Till huvudinnehåll
Publicerad: 9 maj 2019

Förstärkt stöd till elever inom områdena svenska och matematik

Inför läsåret 2019/20 förstärks bestämmelserna om extra anpassningar och särskilt stöd för elever i de tidiga årskurserna inom områdena svenska och matematik. I maj 2019 skickade Skolinspektionen ut en enkätundersökning till pedagoger i drygt 400 skolor för att öka vår kunskap om hur arbetet med stödinsatser bedrivs i skolorna.

Den nya garantin för tidiga stödinsatser omfattar förskoleklass och de tidiga årskurserna i grundskolan, special­skolan och sameskolan. Garantin innebär att alla barn och elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt inom områdena svenska och matematik. Skolinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att följa upp att denna garanti genomförs. Uppdraget att utvärdera garantin pågår i fyra läsår, med början läsåret 2018/2019 för att avslutas läsåret 2021/2022.

Enkät för att kartlägga arbetet med stödinsatser

För att få en nationell bild över hur arbetet med stöd bedrivs, skickade myndigheten i maj 2019 ut en enkät till förskollärare och lärare i drygt 400 skolor som undervisar i förskoleklass, årskurs 1 eller 3 (årskurs 4 i specialskolan) i ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk eller svenska för döva och hörselskadade. Enkäten skickades även ut till specialpedagoger och speciallärare i alla årskurser i samma skolor. Den ställer frågor om hur arbetet med stödinsatser för elevers språkliga och matematiska utveckling ser ut.

De svar som förskollärare, lärare och personal med specialpedagogisk kompetens bidrar med i enkätundersökningen är mycket viktiga för att Skolinspektionen ska få kunskap om hur arbetet med att ge stöd till elever i de tidiga årskurserna kan komma att förändras i och med att garantin införs.

Skolinspektionen kommer att under tre tillfällen sända ut enkäter till ett slumpmässigt urval skolor under 2019, 2020 och 2022. Vi kommer att följa upp och utvärdera garantin under implementeringsfasen och under garantins tre första år.

Garantin sammanställs på nationell nivå och slutredovisas 2022

Tillsammans med enkäterna genomför även Skolinspektionen ett antal kvalitativa delprojekt vid olika tidpunkter under projekttiden där resultaten kommer att sammanställas på nationell nivå. Vårt uppdrag att utvärdera garantin kommer att delredovisas i december 2020 för Utbildnings­departementet och slutredovisas senast den 16 december 2022.

Mer information

Frågor om enkäten och genomförandet kan skickas till Skolinspektionen på mejladressen: RES-LSR-Stodgaranti@skolinspektionen.se

Projektledare för regeringsuppdraget i sin helhet är utredare Anna Blom, analysenheten, Skolinspektionen.

Information om regeringsuppdraget att följa upp och utvärdera garantin för tidiga stödinsatser läggs ut kontinuerligt på Skolinspektionens webbplats.