Till huvudinnehåll
Fotat ovanifrån förklarar lärare för klass som sitter med iPads

Det specialpedagogiska arbetet för att stödja lärare inom garantin för tidiga stödinsatser

Skolinspektionen genomför nu en kvalitetsgranskning av det specialpedagogiska arbetet för att stödja lärare inom garantin för tidiga stödinsatser.

Öka likvärdigheten och utveckla elevernas kunskaper

Denna kvalitetsgranskning genomförs som ett delprojekt inom ramen för Skolinspektionens regeringsuppdrag att följa upp och utvärdera garantin för tidiga stödinsatser under perioden 2019-2024. Garantin för tidiga stödinsatser trädde i kraft läsåret 2019/20. Garantin avser att öka likvärdigheten och stärka skolornas arbete med att utveckla elevernas kunskaper inom svenska, svenska som andraspråk och matematik. Den omfattar förskoleklassen och lågstadiet.

Specialpedagoger ska knytas närmare lärare

En central del av garantin är att skolornas personal med specialpedagogisk kompetens genom garantin ska knytas närmare de lärare som undervisar skolans yngre elever. Tre uttalade  situationer i garantin, där ansvarig lärare ska samråda med personal med specialpedagogisk kompetens, regleras i skollagen. Genom att bedöma kvaliteten och peka på konkreta utvecklingsområden kan Skolinspektionen verka för att personal med specialpedagogisk kompetens inom ramen för garantin stödjer lärare att utveckla och anpassa undervisningen för att främja den språkliga och matematiska utvecklingen hos de yngre eleverna.

Det här granskar vi

Syftet är att granska kvaliteten i de samråd inom garantin för tidiga stödinsatser där personal med specialpedagogisk kompetens ska bidra med sin kompetens till skolors arbete med att främja de yngre elevernas språkliga (svenska) och matematiska utveckling.

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 30 skolor hos både offentliga såväl som enskilda huvudmän. Intervjuer genomförs med rektor, undervisande förskollärare eller lärare i förskoleklass och lågstadiet som ansvarar för elevers språkliga och/eller matematiska utveckling samt utbildade speciallärare eller specialpedagoger. Vid sidan av verksamhetsbeslut kommer även en övergripande rapport publiceras i december 2023.

Kontaktperson

Roger Thuring

Senast uppdaterad: 28 mars 2023