Till huvudinnehåll
Flygfoto på en skola

Pågående inspektioner

Här hittar du ett urval av våra pågående inspektioner.

Förenklade granskningar under hösten 2020

Under hösten kommer vi att genomföra två förenklade granskningar på distans.

Vi vill betona att detta inte är ordinarie inspektioner utan att det handlar om förenklade och framåtsyftande granskningar på distans enbart utifrån avgränsade frågeställningar. Ett syfte är att samla en övergripande bild och kunskap om skolors situation. 

Detta med anledning av coronaviruset och alla de nya utmaningar det inneburit för landets skolor. Vi är lyhörda för den situation som rektorerna befinner sig i och fokuserar på kvalitetsförbättring. Vi kommer inte att göra platsbesök utan intervjuer kommer att ske digitalt eller via telefon.

Utgångspunkten för våra förenklade granskningar är: 

”Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta”

Förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

Utgångspunkten i denna granskning är att få en bild av hur skolorna startar upp sitt arbete efter vårterminens speciella situation med Corona-anpassad verksamhet. Och hur de tar tillvara de utmaningar som kvarstår. Det handlar här även om att se hur skolorna använder sig av vårens lärdomar under höstterminen. Detta omfattar bland annat elever som har haft hög frånvaro och därmed ligger efter i arbetet. Men också hur de planerar inför en eventuell stängning av skolan.

Granskningen kommer även att titta på hur skolor arbetar för att minska risken för smittspridning. Vi kommer då till exempel att ställa frågor om vilka riktlinjer skolorna tagit fram och använder för att minska smittspridning kopplat till att främja elevernas närvaro i skolan. Samt till hur skolorna arbetar med elever som har haft hög frånvaro och som ligger efter i skolarbetet.

Frågorna vi kommer att ställa kommer att fokusera på dessa områden:

  • Undervisning
  • Arbete för att främja elevernas närvaro i skolan.

För grundskolor som bedriver verksamhet i förskoleklass och årskurserna 1-4 ingår även ett antal kartläggande frågor avseende Garantin för tidiga insatser (vilket är en del av ett regeringsuppdrag som myndigheten arbetar med).

Gymnasieskolan 

Utgångspunkten i denna granskning kommer att vara på hur gymnasieskolorna planerar och vidtar åtgärder för att möta de utmaningar som de försämrade förutsättningarna inneburit. Exempelvis handlar det om hur skolor planerar för att ta igen arbetsplatsförlagt lärande (APL) och delar av kurser eller hela kurser som inte kunde genomföras under våren. Det kan också handla om hur elever får stöd och stimulans så att eleverna får goda förutsättningar att ta igen ett eventuellt kunskapstapp eller förlorad motivation för skolarbetet.

I granskningen ingår även att titta på hur skolan genomför åtgärder för att hindra smittspridning, planerar för den händelse att elever och/eller lärare är frånvarande utifrån milda symptom på sjukdom eller om det skulle bli aktuellt att helt eller delvis stänga skolan utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att vi till exempel kommer att ställa frågor om vilka riktlinjer skolorna tagit fram och använder för att hindra smittspridning. Detta är kopplat till hur skolorna organiserar och planerar inför läsåret 2020/21 med anledning av pandemin.

Frågorna vi kommer att ställa kommer att fokusera på dessa områden:

  • Rektors uppföljning och planering framåt mot bakgrund av distansundervisningen
  • Stöd och stimulans till elever vars kunskapsutveckling påverkats negativt av distansundervisningen
  • Organisering och planering inför läsåret 2020/21 med anledning av pandemin.

Så här genomför vi de förenklade granskningarna

Granskningarna kommer att genomföras via telefon- eller videointervjuer med rektorer. För att få en något bredare bild av elevernas situation kommer vi även att göra intervjuer med elever. Även dessa intervjuer genomförs via telefon eller video. Det kommer dock inte att framgå vad enskilda elever har sagt.

Det här händer efter de förenklade granskningarna

Skolan får efter utförd granskning en skriftlig återkoppling med eventuella rekommendationer från Skolinspektionen. Detta kan förhoppningsvis hjälpa rektorn och skolan att komma vidare utifrån där skolan befinner sig. Därefter avslutas granskningen. Hur skolorna väljer att arbeta med rekommendationerna bestämmer de själva inom verksamheten.

När alla granskningar är klara kommer vi att sammanställa resultatet i en rapport som kommer att publiceras på vår webb.

Senast uppdaterad: 30 september 2020