Till huvudinnehåll

Betygssättning i årskurs 6, engelska

Skolinspektionen riktar nu fokus på kvaliteten i skolors betygssättningspraktik i årskurs 6. Granskningen omfattar 30 skolverksamheter hos både kommunala och enskilda huvudmän.

Elever har rätt att få betyg som bygger på en allsidig utvärdering av deras kunskaper. Erfarenheter från forskning, utredningar och Skolinspektionens kvalitetsgranskningar pekar dock på att betygssättningen omgärdas av flera svårigheter. Forskningen visar att det finns en stor spridning i lärares tillvägagångssätt vid betygssättningen och att lärare tenderar att väga in andra faktorer än elevernas prestationer i betyget.

Betygssättningen innebär myndighetsutövning och felaktiga betyg som inte speglar elevens faktiska kunskaper kan påverka elevens motivation och få andra konsekvenser för elevens framtid. Införandet av betyg från årskurs 6 innebar att en stor grupp lärare som inte tidigare beslutat om betyg fick göra det.

Risk att betyg inte grundar sig på tillräckliga underlag och allsidig utvärdering

En risk är att inte tillräcklig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven fångas. En annan risk är att det inte sker en allsidig utvärdering av elevens kunskaper när betyg ska beslutas. Skolinspektionen har tidigare genomfört flera granskningar med fokus på högstadiet och gymnasiet. För första gången väljer vi att granska lärarnas betygspraktik i grundskolans årskurs 6.

Detta granskar vi

Denna tematiska kvalitetsgranskning syftar till att granska kvaliteten i betygssättningsprocessen i ämnet engelska i årskurs 6 med fokus på lärarnas arbete. Granskningens syfte ska besvaras genom följande frågeställningar:

  1. I vilken utsträckning fångar läraren ett brett och varierat underlag som grund för betygssättning av elevens kunskaper?
  2. I vilken utsträckning gör läraren en allsidig utvärdering av elevens kunskaper vid betygssättning?

Så här görs granskningen

Granskningen inriktas mot betygssättningspraktiken i engelska i årskurs 6 och omfattar 30 skolverksamheter hos både kommunala och enskilda huvudmän. Insamling av dokument och intervjuer med elever, lärare och rektorer ingår. Vid sidan av enskilda beslut till de granskade skolorna ska även en övergripande rapport publiceras hösten 2020.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2020