Till huvudinnehåll

Förutsättningar för rättvisande och likvärdiga betyg

Skolinspektionen genomför nu en granskning av kvaliteten i huvudmannens styrning och ledning för att skapa förutsättningar för en rättvisande och likvärdig betygssättning. Granskningen omfattar 30 huvudmän runt om i landet. Fokus ligger på huvudmannens styrning och ledning avseende grundskolor med bestående skillnader över tid mellan betyg och resultat på nationella prov

Bakgrund

De senaste årens diskussion kring betygssättningen i svensk skola har bland annat handlat om risken att vissa huvudmän eller skolor övervärderar elevers kunskaper i betygssättningen. Om ovidkommande faktorer påverkar betygen i grundskolan riskerar det att sänka förtroendet för det målrelaterade betygssystemet. På sikt kan det därtill påverka elevers möjligheter att söka sig vidare från till exempel grundskolan till gymnasieskolan. Tillika kan det påverka utsikterna att framgångsrikt tillgodogöra sig den högre utbildning som elever söker och antas till, alternativt möjligheterna att prestera enligt förväntan i arbetslivet. Risken är att elever faktiskt inte har med sig de kunskaper som deras betyg anger.

Enligt Skolverket är skillnaderna mellan skolors betygssättning i relation till nationella prov betydande och har varit så under lång tid. Betygens betydelse för urval till vidare studier ställer krav på att betygen sätts rättvisande och likvärdigt så att elever behandlas på ett rättssäkert sätt. Olika aspekter av skolors betygssättning har under årens lopp varit föremål för forskning, utredningar, skolmyndigheters rapporter och Skolinspektionens ombedömning av nationella prov.

Skolinspektionen kommer i februari 2022 redovisa till regeringen vilka insatser myndigheten vidtagit och avser att vidta på området likvärdig bedömning och betygssättning.

Det här granskar vi

Syftet är att granska kvaliteten i huvudmannens styrning och ledning för att skapa förutsättningar för en rättvisande och likvärdig betygssättning så att elevernas betyg speglar deras kunskaper. Fokus i granskningen ligger på ett urval huvudmän med en grundskola som statistiskt visar en bestående generös betygsättning (slutbetyg i årskurs 9) i förhållande till resultaten på nationella prov i årskurs 9. Detta samtidigt som skolan har låg andel behöriga lärare. Sammantaget kan det indikera att det finns utmaningar för en rättvisande och likvärdig betygssättning.

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 30 huvudmän med utvalda grundskolor. Intervjuer med representant för huvudman och rektor samt insamling av dokument ingår. Vid sidan av beslut till de granskade huvudmännen kommer även en övergripande rapport publiceras under vårterminen 2022.

Senast uppdaterad: 8 april 2021