Till huvudinnehåll

Huvudmäns hantering av klagomål mot utbildningen - del 2 organisation och tillvägagångssätt

Skolinspektionen genomför nu en andra del i granskningen av huvudmännens hantering av klagomål mot utbildningen. Denna andra del fokuserar särskilt på huvudmännens organisation och utredningskvalitet.

Bakgrund

Den första delen, som publicerades 2017, koncentrerades bland annat till hur tillgänglig informationen är om möjligheten att lämna klagomål samt i vilken utsträckning huvudmännen utvecklar verksamheten med hjälp av klagomålen.

Lokal klagomålshantering – för snabb hjälp till eleverna

Huvudmännens hantering av klagomål mot utbildningen är central för elevers och vårdnadshavares möjligheter att få upplevda brister uppmärksammade, utredda och åtgärdade på lokal nivå, så nära eleven som möjligt. Elevers och vårdnadshavares utrymme för insyn och inflytande i skolan (till exempel genom möjligheten att anmäla) har betonats som en förutsättning för god rättssäkerhet. God kvalitet i huvudmännens organisation och tillvägagångssätt för att utreda är av vikt för att elevers och vårdnadshavares klagomål ska bli bemötta på ett korrekt och balanserat sätt, och för att leda till återkoppling och beslut av hög kvalitet. Klagomålshanteringen ger också viktig information till huvudmannens och skolans kvalitetsarbete, som kan bidra till högre kvalitet i utbildningen.

Av förarbetena till skollagen framgår att anmälningar i första hand ska lämnas till huvudmannen som enligt skollagen är skyldig att ha och informera om rutiner för att ta emot samt utreda klagomål mot utbildningen. Trots detta tar Skolinspektionen emot många anmälningar där huvudmannen inte har fått tillfälle att först agera. Att huvudmännen möter sitt ansvar för en god utredning av klagomål på lokal nivå är av vikt i relation till kommuners ansvar för de lokala uppgifterna vid sidan av statliga myndigheters övergripande ansvar för att genomföra beslut som fattats av regering och riksdag. Detta är sammantaget några ingångsvärden för denna kvalitetsgranskning.

Det här granskar vi

Syftet är att granska med vilken kvalitet huvudmannen arbetar för en god utredning av klagomål på lokal nivå. Denna granskning fördjupas kring huvudmannens organisation och tillvägagångssätt för att hantera klagomål mot utbildningen - två viktiga aspekter i en fungerande kedja för klagomålshantering.

Så här görs granskningen

Granskningen omfattar 30 huvudmän. Utöver intervjuer med huvudmän och rektorer omfattar granskningen även kontakter med anmälare samt en enkät till de 30 huvudmännens grundskolerektorer. 

Senast uppdaterad: 26 augusti 2020