Till huvudinnehåll

Kvalitet och kontinuitet i utbildningen vid SiS särskilda ungdomshem

Skolinspektionen genomför under 2020-2021 en granskning av skolverksamheten vid Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem med fokus på utbildningens kvalitet och kontinuitet.

Att vara placerad i samhällets vård innebär en risk för såväl sämre psykisk och fysisk hälsa som sämre skolresultat och en bristfällig skolgång. Skolinspektionens tidigare erfarenheter visar på stora brister i den utbildning som ges barn och unga vid Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem.

Forskning pekar på att utbildningen vid SiS många gånger hämmas av ett alltför stort socialt perspektiv, vilket leder till att samverkan och planering av elevens utbildning riskerar att ske utan ett tydligt pedagogiskt perspektiv. Dessutom tycks svårigheter och svagheter finnas i övergången från SiS till mottagande skola efter placeringen, vilket riskerar att påverka kontinuiteten i elevernas skolgång. Detta kan få långtgående konsekvenser för barn och unga placerade vid SiS särskilda ungdomshem då svensk och internationell forskning tydligt visar att en fullföljd skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för placerade barn och ungas hälsa och utveckling.

Många barn och unga placerade vid SiS kommer från familjer med problem, och majoriteten har haft svårigheter i skolan. Det finns emellertid en stor spridning vad gäller tidigare skolbakgrund, behov av specialpedagogiska stödinsatser och vistelsetid på SiS. En skolverksamhet av god kvalitet vid SiS särskilda ungdomshem kan bidra till att vända tidigare skolmisslyckanden och gynna en långsiktig positiv utveckling och borga för kontinuitet i elevens fortsatta lärande.

Det här granskar vi

Syftet med Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning är att granska utbildningens kvalitet vid SiS särskilda ungdomshem, med fokus på om utbildningen präglas av ett tydligt pedagogiskt perspektiv som ger eleverna förutsättningar för kontinuitet i lärandet och framtida skolgång.

Granskningens frågeställningar

  1. I vilken utsträckning är SiS-hemmens planering av elevens utbildning tydligt förankrad utifrån ett pedagogiskt perspektiv? 
  2. I vilken utsträckning arbetar SiS för att utbildningens omfattning och innehåll ska hålla hög nivå och att utbildningen ska vara en prioriterad del av SiS verksamhet? 
  3. I vilken utsträckning skapar SiS-hemmen goda förutsättningar för kontinuitet i elevernas fortsatta skolgång efter placering vid SiS?

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar skolverksamheten vid SiS samtliga 23 särskilda ungdomshem. Insamling av dokument, enkät till elever och intervjuer med lärare, rektor och huvudman ingår. Vid sidan av enskilda beslut till de granskade skolverksamheterna ska även en övergripande rapport publiceras vårterminen 2021.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2020