Till huvudinnehåll

Rektors arbete med läraravlastande tjänster i grundskolan, årskurs 7-9

Skolinspektionen genomför nu en tematisk kvalitetsgranskning av hur läraravlastande tjänster används i skolor så att lärare i högre utsträckning kan fokusera på undervisning. Granskningen är inriktad mot grundskolor med årskurs 7-9. En central utgångspunkt för granskningen är rek-tors arbete i detta. Rektor är ansvarig för skolans personal och skolans pedagogiska ledare.

Anställningar av lärarassistenter och annan pedagogisk personal har ökat under de senaste åren i syfte att avlasta lärare. Flera utredningar och studier framhåller att lärare behöver bättre förutsättningar för att kunna fokusera mer på undervisning. Nästan varannan högstadielärare känner sig stressad, främst på grund av administrativa sysslor. Studier visar att med läraravlastande tjänster kan undervisningens kvalitet förbättras och elever få ökad undervisningstid av legitimerade och behöriga lärare.

Arbetsuppgifterna för läraravlastande tjänster skiljer sig åt. I högstadiet handlar mycket av arbetet om mentorskap och elevsociala relationer. Det är viktigt att rektor tydliggör syftet med läraravlastande tjänster, vilka arbetsuppgifter som ingår och ansvarsfördelningen mellan dessa tjänster och lärare samt annan personal. Rektor behöver se till att läraravlastande tjänster matchar den kompetens som krävs för arbetet. Rektor behöver även se till att möjlighet till stöd finns från andra än lärare annars finns risk för att lärares arbetsbörda ökar i stället för att minska.

Det här granskar vi

I Skolinspektionens granskning ska följande frågor besvaras:

  1. I vilken utsträckning kartlägger och analyserar rektor lärares behov av avlastning i syfte att lärare kan ägna mer tid till undervisningsprocessen?
  2. I vilken utsträckning organiserar rektor arbetet på skolan så att läraravlastande tjänster bidrar till att avlasta lärare så att de kan ägna mer tid till undervisningsprocessen?
  3. I vilken utsträckning följer rektor upp, utvärderar och analyserar att läraravlastande tjänster bidrar till sitt syfte?

Så här görs granskningen

Granskningen omfattar 30 grundskolor med årskurs 7-9. Både kommunala och fristående skolor ingår. Intervjuer görs med rektorer, lärare och läraravlastande personal. Publicering planeras vårterminen 2021.

Kontaktperson

Robert Östberg

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020