Till huvudinnehåll

Skolors läromedelsstrategi

Skolinspektionen genomför nu en kvalitetsgranskning av skolors läromedelsstrategi med fokus på läromedel i samhällsorienterande ämnen i årskurs 7-9.

Detta handlar granskningen om

Läromedel är en viktig ram för undervisningens innehåll och påverkar därigenom elevernas möjlighet till kunskapsutveckling. I samband med skolreformerna i början av 1990-talet upphörde den statliga förhandsgranskningen av läromedel och ansvaret för läromedelsval och kvalitetssäkring av läromedel har överlämnats till skolorna. Läroplanen för grundskolan anger att det är rektors ansvar att se till att skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever får tillgång till och ges förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning.

I praktiken är det ofta lärarna som mer eller mindre formellt har delegerats ansvar för att välja ut och kvalitetssäkra läromedel. Samtidigt uppger många lärare att de inte hinner med detta uppdrag. Det finns också en relativt hög andel obehöriga lärare vilket gör avsaknaden av ramar och resurser för kvalitetssäkring av läromedel särskilt problematisk. Dessutom har floran av läromedel i samband med en ökad digitalisering blivit större med skiftningar i kvalitet, vilket kan göra området svårnavigerat.

Det finns en övergripande risk att skolor inte har en samlad läromedelsstrategi som leds av rektor, och att lärare i brist på tid, kunskap och resurser inte i tillräcklig utsträckning kvalitetssäkrar de läromedel som väljs. Givet att läromedlens kvalitet skiftar och att otidsenliga läromedel förekommer, kan frånvaron av en läromedelsstrategi göra att elever inte får tillgång till läromedel av hög och jämn kvalitet, vilket i sin tur kan påverka deras kunskapsutveckling och förstärka olikvärdiga förutsättningar.

Detta granskar vi

Syftet med Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning är att granska i vilken utsträckning det finns en välfungerande läromedelsstrategi i skolorna, som leds och samordnas av rektor. Fokus är på i vilken utsträckning rektor ger lärare förutsättningar att säkerställa kvalitet i de läromedel som används samt med vilken kvalitet lärarna genomför kvalitetssäkrings- och urvalsarbetet. Granskningen inriktas mot skolornas processer vid kvalitetssäkring och val av läromedel i de samhällsorienterande ämnena i årskurs 7-9.

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 30 skolenheter. Intervjuer med rektor och lärare samt insamling av läromedelsexempel och dokument ingår. Vid sidan av enskilda beslut till de granskade skolverksamheterna kommer även en övergripande rapport publiceras vårterminen 2021.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2020