Till huvudinnehåll
En liten klass sitter i lektionsal

Studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning

Skolinspektionen genomför nu en kvalitetsgranskning av studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning med fokus på huvudmäns och rektorers arbete för att minska avbrotten.

Den kommunala vuxenutbildningen (komvux) är en viktig skolform för vuxna studerande. Antalet elever inom komvux har stadigt ökat under den senaste tioårsperioden och mycket talar för att fler elever kommer att söka sig till komvux för att komplettera sina studier eller för att få en ny behörighet.

Komvux erbjuder elever möjligheter att skola om sig och slå in på nya utbildnings- och yrkesvägar. Skolformen utgör därmed ett viktigt utbildningspolitiskt instrument med syfte att ge individer en andra chans och personlig utveckling. Komvux är också en viktig inkörsport i det svenska samhället och kan fungera som stöd i etableringen av nyanlända och andra utrikes födda.

En ganska hög andel av elever inom komvux avbryter dock en eller flera kurser i förtid, särskilt i teoretiskt inriktade ämnen. Vidare finns det indikationer på att Coronapandemin under våren 2020 har lett till att andelen avbrott har ökat ytterligare. Samtidigt finns det få studier som undersöker varför elever inom komvux avbryter sina studier.

Detta granskar vi

Syftet med Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning är att granska i vilken utsträckning huvudmän och rektorer arbetar långsiktigt och systematiskt med insatser för att främja elevers fullföljande av studierna inom den kommunala vuxenutbildningen.

Granskningen avgränsas mot kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå och inriktas mot processen i det främjande arbetet för att fullfölja studierna. Ett arbete som såväl huvudmän som rektorer behöver vara aktiva i.

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 30 kommuner. Intervjuer med huvudmän, rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare samt insamling av dokument ingår. Vid sidan av enskilda beslut till de granskade kommunerna ska även en övergripande rapport publiceras höstterminen 2021.

Senast uppdaterad: 6 november 2020