Till huvudinnehåll

Likvärdig bedömning och betygssättning

Skolinspektionen ska inom ramen för sin tillsyn och kvalitetsgranskning arbeta för en mer likvärdig bedömning och betygssättning.

Myndigheten ska uppmärksamma hur huvudmän och skolor arbetar för att betyg ska sättas i enlighet med gällande bestämmelser samt hur de arbetar med att främja och följa upp likvärdigheten i bedömning och betygssättning, bl.a. med utgångspunkt i skillnader i betygsstatistik mellan olika ämnen och kurser i relation till nationell statistik och stora avvikelser mellan resultat på nationella prov och betyg. Skolinspektionen ska årligen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) vilka insatser som myndigheten har vidtagit och avser att vidta på området och slutredovisa uppdraget senast den 15 april 2024 (U2021/04942).

Skolinspektionens regleringsbrev 2023

Publicerad rapport

Inom ramen för regeringsuppdraget har Skolinspektionen hittills publicerat följande rapport:

Rektorns arbete för rättvisande och likvärdiga betyg i gymnasieskolan

Senast uppdaterad: 15 januari 2024