Till huvudinnehåll

Riktad tillsyn första halvåret 2022

Skolinspektionen har fattat 285 beslut inom riktad tillsyn under första halvåret 2022. Nedan redovisas några av de vanligaste bristerna i tillsynen.

285 beslut fattade inom riktad tillsyn första halvåret 2022

Skolinspektionen har fattat 285 beslut inom riktad tillsyn under första halvåret 2022. I 109 av besluten konstaterades brister. Flest beslut med brist har handlat om Extra anpassningar och Särskilt stöd samt Trygghet och studiero och Åtgärder mot kränkande behandling.

Ny hantering av inkomna signaler från 1 sepetember 2021

Den 1 september 2021 förändrade Skolinspektionen sin hantering av inkomna uppgifter om missförhållanden, vilket bland annat innebär att myndigheten sedan dess utreder fler uppgifter inom inspektionsformen riktad tillsyn. Under covid-19-pandemin har även en del av de skolenheter som valts ut till regelbunden tillsyn istället fått riktad tillsyn på grund av svårigheter med att genomföra fysiska skolbesök. Även dessa har utformats utifrån skolenheternas behov.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2022