Till huvudinnehåll

Ärenden och beslut 2021

Mellan den 1 januari och 31 augusti inkom det 2 005 anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO). Från den 1 september fram till årsskiftet initierades 362 ärenden inom tillsyn utifrån individärenden (TUI).

Ny hantering av inkomna signaler från den 1 september 2021

Den 1 september 2021 införde Skolinspektionen en samlad signalhantering. Det innebär att samtliga signaler eller uppgifter myndigheten får in, samlas och bedöms på ett strukturerat sätt. Alla inkomna uppgifter blir således inte per automatik ett ärende. Sedan den 1 september görs en samlad bedömning när myndigheten får in uppgifter om missförhållanden på en skola om en tillsyn ska inledas och i så fall på vilket sätt. I de fall där Skolinspektionen bedömer att en uppgift behöver utredas på individnivå startas en tillsyn utifrån individärenden (TUI).

Under 2021 fattade Skolinspektionen och BEO beslut om 2 613 ärenden. 38 procent av ärendena utreddes vidare efter en första bedömning. Brist konstaterades i 681, eller 69 procent, av dessa ärenden.

Fler pojkar än flickor

Anmälningarna/ärendena handlade framförallt om kränkande behandling och att elever inte fått det särskilda stöd som de har rätt till. Det var vanligare att ärendena handlade om pojkar än om flickor, vilket följer samma mönster som tidigare år.

TUI-diagram1.jpg

Statistikrapport 2021

Läs mer om årsstatistiken i vår rapport om individärenden:

Statistikrapport över individärenden 2021 

Senast uppdaterad: 21 september 2021