Omfattande frånvaro

20 000 elever med ogiltig frånvaro 

I våras publicerade Skolinspektionen en nationell kartläggning av ogiltig frånvaro på grundskolan. Den visade att 20 000 elever i grundskolan hade ogiltig frånvaro hösten 2015. Rektorer och kommunala huvudmän fick besvara frågor kring elevers frånvaro respektive huvudmannens och hemkommunens ansvar för skolplikten. 

Brister i skolors arbete med omfattande frånvaro

I Skolinspektionens andra rapport har 11 skolor i årskurs 7-9 granskats. Rapporten tar upp skolors arbete med att få elever med omfattande frånvaro tillbaka till skolan och utbildningen. Skolinspektionen konstaterar att trots många insatser har eleverna i granskningen inte fått den hjälp de behöver för att kunna komma tillbaka till skolan och fullgöra sin utbildning. 

Resultat från Skolinspektionens granskning:

Frånvaron måste tas på allvar tidigt

Granskningen visar att frånvaro inte tas på allvar trots skolors medvetenhet om vikten av att uppmärksamma den tidigt. Skolor har många gånger en attityd av att "vänta och se" och eleverna har under flera års tid visat risk för att utveckla omfattande frånvaro utan att få anpassat stöd.               

Skolor behöver ta reda på orsakerna till elevens frånvaro 

Skolor som omfattas av denna granskning uttrycker att ”Vi har gjort allt, men det hjälper inte”. Trots många möten med vårdnadshavare och andra verksamheter fastställs inte den egentliga orsaken till frånvaron, istället hamnar fokus på vilka åtgärder som ska vidtas. Eleven behöver synliggöras under hela processen för att insatserna ska vara välfungerande och individanpassade. 

Utveckla en väl fungerande samverkan med elevens behov i centrum

Granskningen visar att kommuner behöver ta en mer aktiv roll för att skapa fungerande samverkan mellan skola och andra verksamheter, utifrån barnets bästa. Rektorer behöver i sin tur utveckla former för samverkan mellan lärare, elevhälsa och annan skolpersonal. Denna granskning visar att elevhälsan samlade kompetens inte tillvaratas i tillräcklig utsträckning. Vi blir snabbare inkopplade om det finns andra svårigheter, t.ex. läs- och skriv. Man är mer fokuserad på kunskapskraven, de som har svårigheter. Men dessa elever har ju inga problem med skolan (elevhälsan)

Vårdnadshavare tar idag ett stort ansvar

Vårdnadshavare Skolinspektionen har mött i granskningen visar ett stort engagemang och har i flera fall tagit det samordnade ansvaret över sitt barns rätt till utbildning och stöd. Det är inte förenligt med skolans uppdrag att lägga det ansvaret på vårdnadshavaren. Vårdnadshavarna ska se till att barnet går till skolan, skolan har i sin tur ett ansvar att eleven får en trygg skolgång och deltar i de obligatoriska inslagen. Det är sedan hemkommunen som har det yttersta ansvaret för att se till att eleven fullgör sin skolplikt. 


Kartläggningens huvudsakliga resultat:

  • Elever med ströfrånvaro är ett stort problem. Drygt 18 000 elever hade ogiltig upprepad ströfrånvaro under två månader eller mer hösten 2015

  • Andelen elever med sammanhängande frånvaro verkar vara oförändrad sedan 2009, trots att frågan om frånvaro kommit upp på dagordningen i många skolor och kommuner

  • Rektorerna redovisade olika exempel på arbetssätt för att komma tillrätta med problem med långvarig ogiltig frånvaro. Flertalet av rektorerna svarade att relationen till elev och vårdnadshavare är avgörande för att eleven ska känna sig trygg och återvända till skolan och utbildningen. Vikten av fungerande samverkan var även något rektorerna lyfte fram 

Elever med omfattande frånvaro är en heterogen grupp. Det visar både forskning och Skolinspektionens två rapporter. Elever med omfattande frånvaro löper större risk att hamna i ett utanförskap senare i livet och så länge det finns elever som inte går i skolan, finns det aktörer som inte gjort sitt yttersta och tagit sitt ansvar för varje elevs rätt till utbildning.

 

Presskontakt

Presstjänsten 08-586 080 60