Till huvudinnehåll

Anledning till inspektion

Det finns olika anledningar till att en skola eller verksamhet blir inspekterad. Oftast gör vi ett slumpvis urval. Men det också bero på exempelvis låg måluppfyllelse, missförhållanden, att det var länge sedan en inspektion utfördes eller för att få en generell överblick i en viss fråga.

Inspektionen baserar vi på en analys av olika underlag där några vanligt förekommande är:

Om skolans ekonomiska förutsättningar riskerar att påverka skolverksamheten negativt ökar sannolikheten att bli inspekterad. Den ekonomiska analysen bygger i första hand på årsredovisningar eller årsbokslut. Ibland behövs mer information, exempelvis uppdaterad räkenskapsinformation, budgetar eller svar på specifika frågor. Då kontaktas huvudmannen.

Kunskapsresultaten mäts på flera olika sätt. Ett exempel är andelen elever som uppnått kraven (minst E) i samtliga ämnen.

Varje år samlas ett stort antal nationella prov in för ombedömning. Sedan jämförs hur lärarna och ombedömarna bedömt de inskickade proven. Om resultatet skiljer sig mycket åt blir det underlag för framtida inspektion. Läs mer om ombedömning av nationella prov.

En av de viktigaste utgångspunkterna för våra inspektioner är resultaten i skolenkäten. Genom skolenkäten får vi bland annat svar på om elever känner sig trygga och har studiero samt rektors ledarskap.

Från skolenkäten inhämtas synpunkter från vårdnadshavare, elever och lärare. Skolenkäten genomförs vartannat år i hälften av Sveriges skolor.

 Mer om skolenkäten

Varje år inspekteras omkring tusen skolor runt om i Sverige. Från inspektionerna insamlas stora mängder data som används som underlag för kommande inspektioner. Om en skola haft få anmärkningar minskar sannolikheten för en kommande inspektion.

Läs tidigare beslut.

Ibland uppdagas skolor och incidenter i media som leder till att en inspektion blir nödvändig.

Uppgifter som lämnas om skola tas seriöst och är en viktig del i kartläggningen för vilka skolor som ska inspekteras. Alla uppgifter, oavsett vem som gör den, kommer att behandlas lika.

Senast uppdaterad: 22 september 2020