Till huvudinnehåll

Frågor & svar

Här har vi svarat på de vanligaste frågorna vi får. Klicka på en kategori för att få upp frågorna och svaren.

Se alla kategorier

Covid-19

Svar

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som bland annat innebär att elever i grundskolans högstadium (årskurs 7-9) under vissa förutsättningar kan få fjärr- eller distansundervisning om det behövs för att minska trängsel i kollektivtrafiken eller om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolans lokaler behöver begränsas.

Läs mer om regler för förskolor och skolor som är öppna, stängda eller varit stängda under covid-19 på Skolverkets webbplats.

Svar

Utgångspunkten är att alla elever ska vara i skolan och få sin utbildning i skolans lokaler. Det finns dock tillfälliga bestämmelser som ger huvudmannen möjligheter att besluta om till exempel distansundervisning i vissa situationer.

För mer information om vad som gäller för distansundervisning när skolan har öppet läs under rubriken, Skolans huvudman beslutar om distansundervisning och andra undantagsåtgärder på Skolverkets webbplats.

Svar

Om du har frågor och synpunkter på skolans verksamhet och undervisning ska du, som alltid, i första hand kontakta ansvarig rektor. I de fall du som vårdnadshavare är missnöjd med rektorns svar eller beslut ska du vända dig till skolans huvudman. Huvudmannen är kommunen för kommunala skolor och för fristående skolor det företaget eller den förening som driver skolan.

I sista hand, om du som vårdnadshavaren upplever att huvudmannen inte tar hand om din fråga, kan du lämna dina uppgifter om missförhållanden till oss. Vi gör alltid en bedömning om vi ska utreda ärendet eller inte. Om ärendet utreds kommer det i första hand att utredas genom riktad tillsyn. Det innebär att vi tittar på skolans hela verksamhet gällande det uppgifterna handlar om och inte ett specifikt individärende. Undantag kan ske om det till exempel handlar om kränkande behandling.

Svar

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och förskolor och styrelsen för fristående skolor och förskolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar och fattar beslut i dessa frågor.

Svar

Vi kommer den närmaste tiden följa skolors arbete och bidra till att säkra så god kvalitet som möjligt under rådande omständigheter. Vi kommer i vissa fall att göra riktad tillsyn kring frågor som kan kopplas till huvudmäns beslut i samband med coronaviruset.

Som i all annan tillsyn innebär det att beslut som har fattats av huvudman eller rektor kan granskas. Vi avser dock att arbeta med vår tillsyn på ett anpassat sätt och utifrån bevakning av situationen.

Svar

Ja, Skolinspektionen har i de fall besluten innehåller kritik och krav på åtgärder tagit hänsyn till den rådande situationen med covid-19 och förlängt uppföljningstiden.

Om huvudmannen behöver ytterligare tid innan uppföljning kan de kontakta Skolinspektionen för prövning.

Svar

Ja, i de fall beslutet innehåller kritik och krav på åtgärder kommer vi att följa upp beslutet. Vi tar hänsyn till den rådande situationen med covid-19 i allt vårt arbete.

Svar

Enligt skollagen har en elev rätt till det särskilda stöd som skolans utredning visar att eleven är i behov av. Det finns inget undantag från skyldigheten att tillgodose elevers behov av särskilt stöd men det behöver beaktas att det råder en extraordinär situation i samhället som kan påverka den ordinarie undervisningen och därmed också behovet av och genomförandet av särskilda stödåtgärder.

Dagens situation kan också medföra att elevers stödbehov har förändrats. Till exempel kan undervisningsgrupperna se annorlunda ut än när åtgärdsprogrammet utformades. Det kan också vara så att skolan bedriver undervisningen på ett annat sätt till exempel genom att flytta fram ämnesinnehåll, hela ämnen eller läsårstider till senare. Det är rektorn som beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Eftersom det kan vara många i personalen som saknas på skolan så behöver rektorn och huvudmannen göra prioriteringar om vad som kan genomföras nu och vad som kan flyttas till ett senare tillfälle.

Läs mer om extra anpassningar och särskilt stöd under coronapandemin Skolverkets webbplats.

Svar

Skolplikt innebär att barn i grundskolan ska gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas där. För att inte behöva gå till skolan ska barnet ha ett giltigt skäl, till exempel sjukdom eller ledighet som skolan beviljat. Det är ett delat ansvar mellan huvudmannen och vårdnadshavare att se till att skolpliktiga barn får sin utbildning. I den extraordinära situation som råder är det viktigt att alla hjälps åt.

Om skolan är öppen är utgångspunkten att eleverna ska delta i undervisningen i skolan. För elever som är särskilt känsliga för smitta kan skolan behöva utforma lösningar i de enskilda fallen för att möjliggöra för dessa elever att ta del av utbildningen. Dessa elever kan ibland inte vistas tillsammans med andra elever och kan då behöva särskilt anpassad undervisning, exempelvis enskild undervisning, undervisning i hemmet eller särskilda åtgärder för att kunna utföra visst skolarbete hemifrån.

Det finns sedan den 27 april vissa möjligheter enligt den nya förordningen att bedriva distansundervisning om skolan är öppen, dock endast om elever är hemma på grund av att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vårdnadshavare kan dock inte kräva att skolan ska ge undervisning på distans, även om möjligheten nu finns. Skolan har även sedan tidigare möjlighet att bedriva distansundervisning när skolan är stängd eller delvis stängd enligt den nya förordningen.

Läs mer om skolplikt och rätt till utbildning under coronapandemin på Skolverkets webbplats

Välj en kategori

Kötid som urvalsgrund på fristående skolor

Frågor och svar om kötid som urvalsgrund på fristående skolor.

Skolenkäten

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Skolenkäten.

Kränkningar

Vanliga frågor om kränkningar i skolan.

Ägar- och lednings­prövning – regler för enskilda huvudmän

Vanliga frågor om hur vi arbetar med ägar- och ledningsprövning.

Starta fristående skola

Vanliga frågor och svar om att starta skola.

Om skolor inte följer värdegrunden

Vanliga frågor och svar om skolor inte följer värdegrunden.

Kontaktar Skolinspektionen vårdnadshavare?

Vanliga frågor och svar om kontakten mellan Skolinspektionen och vårdnadshavare.

Elevers rättigheter när det gäller utbildningen i skolan

Frågorna och svaren rör grundskolan, om inte något annat anges.

Uppgifter om missförhållanden i skolan

Vanliga frågor och svar om hur vi hanterar inkomna uppgifter om missförhållanden i skolan.

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss