Till huvudinnehåll

Frågor & svar

Här har vi svarat på de vanligaste frågorna vi får. Klicka på en kategori för att få upp frågorna och svaren.

Se alla kategorier

Kränkningar

Svar

Brister i trygghet och studiero är ofta resultatet av att man inte arbetat förebyggande. Trygghet och studiero är ett av de prioriterade områdena när det gäller Skolinspektionens granskningar av verksamheter. Det är inte ovanligt att problem inom trygghet och studiero har sin upprinnelse i bristande insatser för elever med behov av särskilt stöd. Vi har ett omfattande material på vår webbplats inom området som är tillgängligt för alla som du hittar här:

Trygghet och studiero

Svar

Den här frågan är inte en uppgift för Skolinspektionen eller BEO. Hot och våld är ett arbetsmiljöproblem som ska anmälas till Arbetsmiljöverket och kan i förlängningen även bli ett polisärende.

Svar

Det är självklart inte bra om hot om anmälningar mot lärare används som redskap i en bristande dialog mellan upprörda föräldrar eller elever och skolan. Lärare behöver stöd från kommunen eller den fristående skolan för att främja ett gott samspel med föräldrar och elever, i alla situationer, även när det blir konfliktfyllt. Dessutom bör frågor där det kan finnas problem alltid hanteras så nära eleven som möjligt. Vi hänvisar därför den som anmäler att alltid först prata med sin egen skola och om det inte hjälper vända sig till sin kommun eller till den som äger den fristående skolan.

Svar

I en pressad situation kan en lärare agera olämpligt, det vill säga agera utöver de befogenheter läraren har enligt lagstiftning och praxis. Det kan leda till att en elev kränks. Om en sådan situation anmäls till Skolinspektionen eller BEO kan det leda till två olika prövningar: Den ena handlar om ifall lärarens agerande visar att hen är olämplig som lärare. Det är Lärarnas Ansvarsnämnd (LAN) som sedan tar ställning till om det finns skäl att utdela en varning eller dra in legitimationen för läraren.

Den andra prövningen tar sikte på skolhuvudmannens ansvar att motverka kränkande behandling enligt skollagen. Här tar Skolinspektionen och BEO ställning till om personalen har gått utöver sin tillsynsplikt och om eleven blivit kränkt på grund av personalens agerande. Det rör sig alltså om olika prövningar som utgår från olika lagstiftningar.

Svar

En lärare har inte bara en rättighet utan även en skyldighet att upprätthålla ordningen i klassrummet. Att trygga andra elevers situation vid ett upptrappat bråk är en del av lärares tillsynsplikt, och innebär det att fysiskt avlägsna en elev så har hen den rättigheten. Men det finns en gräns: Om inte ingripandet står i proportion till syftet eller situationen. Då kan agerandet bedömas som kränkande behandling.

Svar

Det är bara arbetsgivaren, det vill säga den som driver skolan, som kan säga upp en lärare. Om en lärare bedöms ha brustit grovt i sin yrkesutövning kan hen blir anmäld till Lärarnas ansvarsnämnd (LAN). LAN kan sedan besluta att dra in lärarens legitimation, men läraren kan fortfarande vara anställd om huvudmannen bestämmer så.

Svar

Det är alltid kommunen eller ägaren till den fristående skolan, det vill säga huvudmannen, som blir skyldig att betala ut eventuella skadestånd. I skollagen finns ett uttryckligt förbud för alla som arbetar på en förskola eller skola att utsätta barn eller elever för kränkande behandling och det är skolhuvudmannens ansvar att säkerställa att så inte sker. Skolinspektionens och BEO:s beslut avseende kränkande behandling riktar sig alltså till den som driver skolan och aldrig mot en enskild lärare.

Svar

Nej, det ingår i arbetet för dem som arbetar i skolan att tillrättavisa elever som stör ordningen. För att en elev ska få rätt till skadestånd måste det först fastslås att en kränkning enligt skollagen har skett. Detta gör Skolinspektionen och BEO genom en objektiv bedömning av händelserna som orsakat klagomålet. Om Skolinspektionen eller BEO kommer fram till att en kränkning har skett så kan huvudmannen i vissa fall åläggas att betala ut ett skadestånd.

Svar

Nej, det ingår i lärarens arbete att tillrättavisa elever som stör ordningen. Vi utreder endast fall där läraren kan ha gått över gränsen för vad som är befogat i situationen. Utgångspunkten i en anmälan är elevens utsaga, men vi utreder alltid sakligt och objektivt om en kränkning enligt skollagen kan styrkas. Vi företräder inte eleven när vi gör utredningar i kränkningsärenden.

Svar

Skolinspektionen och BEO är objektiva i sin granskning av om huvudmannen har uppfyllt sina skyldigheter enligt skollagen. När vi utreder uppgifter om kränkande behandling tar vi in uppgifter från både anmälare och huvudman. Vi gör då en bedömning av om vi anser att det är visat att den aktuella eleven har blivit utsatt för kränkande behandling i skollagens mening samt om vi anser att huvudmannen har uppfyllt sina skyldigheter enligt skollagen. Vi har inte möjlighet att ge eller lämna förhandsbesked i en specifik situation eller ärende.

Välj en kategori

Kötid som urvalsgrund på fristående skolor

Frågor och svar om kötid som urvalsgrund på fristående skolor.

Covid-19

Frågor och svar om skolan och covid-19.

Skolenkäten

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Skolenkäten.

Ägar- och lednings­prövning – regler för enskilda huvudmän

Vanliga frågor om hur vi arbetar med ägar- och ledningsprövning.

Starta fristående skola

Vanliga frågor och svar om att starta skola.

Om skolor inte följer värdegrunden

Vanliga frågor och svar om skolor inte följer värdegrunden.

Kontaktar Skolinspektionen vårdnadshavare?

Vanliga frågor och svar om kontakten mellan Skolinspektionen och vårdnadshavare.

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss