Till huvudinnehåll

Litteratur

På denna sida har vi sammanställt forskningslitteratur, rapporter och material som knyter an till undervisningsområdet.

Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken, s.67-85, William, D. (2013)

Du blir vad du tänker, Dweck, C (2015)

Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor. Linköping studies in education and psychology, 107, Swahn, R. (2006).

Individualiserad undervisning i skolan – en forskningsöversikt. Vetenskapsrådets rapportserie 3:2013, Giota, J. (2013)

Leva och lära demokrati? En etnografisk studie i två gymnasieprogram. Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 50, Umeås universitet, Hjelmér, C. (2012)

Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Skolverkets allmänna råd om Planering och genomförande av undervisningen – för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Stödinsatser i utbildningen, Skolverket (2014)

Skolans arbete med extra anpassningar, Skolinspektionens kvalitetsrapport (2016)

Raise the Bar Parents: What is a Growth Mindset? 

Skoldemokratins fördolda jämställdhetsproblem. Eleverfarenheter i en könssegregerad gymnasieskola. Linneaus University Dissertations, 32, Jormfeldt, J. (2011).

SOU 1992:94. Skola för bildning. Huvudbetänkande av Läroplanskommittén

SOU 2010:99 Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan

Särskilt begåvade elever. Organisatorisk och pedagogisk differentiering. Stödmaterial, Jahnke, A.

The Effect of Praise on Mindsets, Carol Dweck:  

Thought and Language, Vygotsky S, L. (1962)..

Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling, ansträngning, utmaning, reflektion, självkänsla, Nottingham 2013

Utmärkt undervisning: Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Natur & Kultur Akademisk,Håkansson, J. och Sundberg, D. (2014).

Utmärkt undervisning: Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Natur & Kultur Akademisk, s. 147, Håkansson, J. och Sundberg, D. (2014).

Visible Learning – A synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievment, Routledge, Hattie, J.A. (2009)

Senast uppdaterad: 29 juni 2020