Till huvudinnehåll

Skolenkäten

Skolenkäten är en del av den regelbundna tillsynen och syftar till att samla in såväl elevers som vårdnadshavares och den pedagogiska personalens synpunkter.

Resultaten blir ett viktigt underlag inför bedömningen av skolan. Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin. Skolan får genom att ta del av resultaten av skolenkäten en beskrivning av den egna skolan som kan användas i självgranskande syfte. I Skolenkäten finns bland annat frågor som riktar sig till pedagogisk personal och som handlar om anpassning av undervisningen efter elevens förmåga samt om stimulans, stöd och utmaningar.

Följande frågor i Skolenkäten berör anpassning av undervisningen:

Anpassning efter elevens förmåga

  • Jag har möjlighet att hjälpa elever som är i behov av det.
  • Jag har möjlighet att anpassa min undervisning efter elevernas olika förutsättningar.
  • Jag försöker hitta alternativa arbetssätt för elever som har svårt att nå kunskapskraven.

Stimulans och utmaningar

  • Jag har möjlighet att hitta utmaningar för mina elever.
  • Jag har utrymme att ge stimulerande uppgifter till alla elever.
  • Jag tycker det är viktigt att eleverna får vänta in varandra så att vi går vidare tillsammans i kunskapsutvecklingen.

Elevinflytande

  • Eleverna ges möjlighet att påverka skolans verksamhet efter ålder och mognad.
  • Eleverna är med och planerar hur undervisningen ska genomföras.
  • Jag låter mina elever påverka arbetssätten i undervisningen.

Ta del av samtliga frågor i Skolenkäten

Här kan du också ta del av resultatet av Skolenkäten, skola för skola. Tänk dock på att alla skolor inte har gjort enkäten, eftersom den bara har använts ett par år:
Skolenkäten i Skolverket statistikdatabas 

Senast uppdaterad: 15 juli 2020