Undervisning i svenska för invandrare

I denna granskning har SFI-undervisningen stått i fokus. Rapporten redovisar resultat med inriktning mot hur vuxenutbildningen i svenska för invandrare främjar elevers möjligheter att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Skolinspektionen ser en varierad bild. Främst syns problem kring individanpassning i undervisningen, vilket är bekymmersamt för de elever som behöver mer utmaningar.

Som en följd av ökat flyktingmottagande är betydelsen av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare som en integrerande funktion i dagsläget större än på länge. Språket är viktigt för människors möjligheter att komma in i samhälle och arbetsliv. Många elever inom målgruppen har sin första och ibland enda kontakt med det svenska utbildningsväsendet genom SFI.

Granskningen har gjorts i 15 kommuner och verksamheter av varierande storlek och med geografisk spridning. 

Det finns behov av att utveckla SFI-undervisningen inom följande områden:

  • Undervisningen behöver individanpassas

    Undervisningens arbetssätt eller arbetsformer behöver individanpassas för att tillgodose de enskilda elevernas förutsättningar. De grupper vi mött är väldigt heterogena och det finns en mångfald av behov och utbildningsmål bland eleverna. Trots vikten av att alla lärare är medvetna om och beaktar dessa förhållanden så ser vi i att eleverna i stort möter samma typ av undervisning och att det inte finns något utvecklat tankesätt kring hur undervisningen kan individanpassas. Kunskaper om varje elevs förutsättningar möjliggör för läraren att se till att eleverna erbjuds uppgifter som är utmanande utifrån deras förutsättningar.

  • Undervisningen behöver knyta an till vidare studier och arbetsliv

    Flera verksamheter har ett välfungerande arbetssätt när det gäller att knyta an till vidare studier och arbetsliv, men för vissa av de granskade verksamheterna behöver detta utvecklas. Eleverna behöver ges möjlighet att möta en undervisning som kan förenkla deras möjligheter till fortsatta studier eller yrkesliv. Detta är aspekter som är sammankopplade med ett vuxenperspektiv, inte minst eftersom att det i förlängningen handlar om individers etablering på arbetsmarknaden.


plant

Lärare och lärarutbildning, Nyanlända

Detaljer om publikation

Undervisning i svenska för invandrare

2018-04-18

Granskningsrapport:

Kvalitetsgranskning

Granskningsrapport:
Kvalitetsgranskning

-

-

2016:6995

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, Särskild utbildning för vuxna på grundläggande niv, Utbildning i svenska för invandrare

-