Start

Detta händer när du har anmält

Vi tar emot din anmälan - du får ett mejl från oss

Vi gör en första bedömning av din anmälan

Vi gör en opartisk utredning

Så går en utredning om uppgifter om missförhållanden till

Så utreder vi uppgifter om att en legitimerad lärare eller förskollärare har betett sig olämpligt eller agerat oskickligt

Vi tar emot din anmälan – du får ett mejl från oss

När vi har tagit emot din anmälan får du ett mejl från oss. I mejlet finns ditt ärendenummer, som du gärna får hänvisa till när du kontaktar oss. Om du vill kontakta oss kan du mejla till skolinspektionen@skolinspektionen.se eller ringa vår växel, 08-586 080 00.

Vi gör en första bedömning av din anmälan

När vi fått in din anmälan gör en utredare en bedömning av de uppgifter du lämnat i anmälan.Det är viktigt för oss att det enskilda barnet får sin rätt tillgodosedd. Därför måste barnet gå kvar i förskolan eller skolan om vi ska starta en utredning. Om det handlar om mobbning eller kränkningar kan vi dock göra en utredning även när barnet slutat på skolan eller förskolan.

Den fortsatta utredningen kan sedan antingen handla om missförhållanden i skolan eller om en legitimerad lärares eller förskollärares lämplighet - eller om båda delarna. Vårt sätt att arbeta ser lite olika ut beroende på om utredningen handlar om missförhållanden på skolan eller om den handlar om en legitimerad lärare eller förskollärare. Här nedan beskriver vi kort hur utredningarna går till.

Vi kan också besluta att inte utreda anmälan. Om vi beslutar att inte utreda din anmälan får du också alltid besked om det. Då får du också veta varför vi inte utreder din anmälan. 

Om ditt barn har slutat på skolan eller förskolan kan vi överlämna din anmälan till den som har ansvaret för skolan, huvudmannen. Det kan vara en kommun eller den som är ansvarig för en fristående skolan. Denne är skyldig att ta reda på vad som hänt och göra något åt det. Huvudmannen är också skyldig att hålla kontakt med dig och tala om för dig vad resultatet blev.

Vi skickar dock ingen information till dig om hur vi går vidare om vi bedömer att din anmälan bara handlar om en legitimerad lärare eller förskollärare som betett sig olämplig eller varit oskicklig i sitt arbete. Då kommer vi bara kontakta dig om vi behöver fler upplysningar.

Vi gör en opartisk utredning

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet gör en opartisk granskning av om den skola, förskola, lärare eller förskollärare som har blivit anmäld har följt reglerna. Vi företräder varken eleven, föräldrarna, läraren, förskolläraren, skolan eller huvudmannen.

Så går en utredning om uppgifter om missförhållanden till

Om vi beslutar att starta en utredning om missförhållanden får du alltid veta det. Du får då också besked om vad din handläggare heter och hur du kan nå honom eller henne.

Vi kontaktar dig och huvudmannen

Under utredningen kontaktar vi den som ansvarar för skolan eller förskolan, den så kallade huvudmannen. När det gäller kommunala verksamheter är huvudmannen kommunen och för fristående verksamheter är huvudmannen det företag eller organisation som driver verksamheten. Vi ställer de frågor vi behöver ha svar på till huvudmannen som får två veckor på sig att svara oss. Den information som huvudmannen lämnar till oss får du läsa och lämna dina synpunkter. Vi behöver dina synpunkter inom sju dagar. Ibland behöver vi också ha flera kontakter med dig, skolan eller förskolan och huvudmannen.

Vi fattar ett beslut

När vi är klara med vår utredning fattar vi ett beslut som vi skickar till dig, huvudmannen och för det mesta också till rektorn vid skolan eller förskolechefen på förskolan. Vår målsättning är att vi ska fatta ett beslut fyra till fem månader efter att du skickade in din anmälan.

Om vi kräver att huvudmannen ska rätta till brister i sin verksamhet så kräver vi också att huvudmannen ska redogöra för vad man har ändrat senast tre månader efter beslutet. Utredningen kan också leda till att vi inte ställer några krav på åtgärder – så blir det om vi bedömer att huvudmannen har följt reglerna. I mycket sällsynta fall, då vi bedömer att missförhållandena är mycket allvarliga, kan vi å andra sidan agera hårdare mot skolan eller förskolan. Läs mer här:
Olika sorters beslut
Om bristerna är allvarliga
Exempel på beslut

Barn- och elevombudet kan även kräva skadestånd för en kränkt elevs räkning. Möjligheten att kräva skadestånd gäller dock bara kränkningar och bara i vissa fall. Om det blir aktuellt att kräva skadestånd i ditt ärende tar Barn- och elevombudet alltid kontakt med dig. Läs mer här:
BEO:s webbplats (nytt fönster)

Så utreder vi uppgifter om att en legitimerad lärare eller förskollärare har betett sig olämpligt eller agerat oskickligt

Skolinspektionen kan också starta en utredning om en legitimerad lärare eller förskollärare, utifrån de uppgifter som du har lämnat i anmälan. Då kontaktar vi läraren eller förskolläraren och berättar om de uppgifter som vi har valt att utreda. Läraren eller förskolläraren får ge sin bild av vad som har hänt. Ibland kontaktar vi även dig som har anmält, för att ställa kompletterande frågor. Vår målsättning är att denna utredning inte ska ta mer än tre månader.

Om vi anser att läraren eller förskolläraren bör få en varning eller få sin legitimation återkallad så gör vi en anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd, som prövar ärendet. Nämnden är en självständig instans och det är bara Skolinspektionen och den enskilde läraren som kan göra en anmälan till nämnden. Här kan du läsa mer om nämnden:
Skolverket.se: Lärarnas ansvarsnämnd (extern länk, nytt fönster)