Publikationer

Sökresultat:

Resultat 1 - 10 av 169

Uppgifter som främjar elevers lärande

Skolinspektionen har granskat om inlämningsuppgifter är utformade och inramade på ett sätt som främjar elevernas lärande. Fokus för granskningen ha...

Visa mer om detaljer om publikationen

Grundskolors arbete med jämställdhet

Skolinspektionen har granskat 29 grundskolor och tittat på om det bedrivs ett långsiktigt jämställdhetsarbete på skolorna. Ett särskilt fokus har...

Visa mer om detaljer om publikationen

Matematikundervisningen i årskurserna 4-6

Skolinspektionen har genomfört en granskning av matematikundervisningen för årskurserna 4–6 i 30 grundskolor. Urvalet har varit slumpmässigt bland ...

Visa mer om detaljer om publikationen

Organisering och erbjudande av utbildningsplatser för vissa nyanlända invandrare

I januari 2018 infördes det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för nyanlända invandrare med kort utbildning i syfte att...

Visa mer om detaljer om publikationen

Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i årskurserna 7–9

Erfarenheter visar att det finns en risk för att undervisning i nationella minoritetsspråk inte alltid erbjuds och anordnas i den utsträckning som...

Visa mer om detaljer om publikationen

Svenska som andraspråk i årskurs 7–9

Resultaten i svenska som andraspråk är låga och det är stora skillnader i måluppfyllelse mellan flickor och pojkar. En stor del av undervisningen...

Visa mer om detaljer om publikationen

Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad

Under senare år har yrkesutbildningen för vuxna byggts ut. År 2018 studerade mer än hälften av kursdeltagarna på Komvux hos en annan anordnare än...

Visa mer om detaljer om publikationen

Huvudmannens arbete för kontinuitet på skolor med många rektorsbyten

Lärarbristen och konsekvenser av den i skolan debatteras ofta, men problematiken kring den höga omsättningen av rektorer är mindre väl känd. Studie...

Visa mer om detaljer om publikationen

Undervisning i yrkesämnena djur och ellära

Gymnasieskolans yrkesprogram ska utgöra en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Läsåret 2018/19 läste 300 500 elever på ett...

Visa mer om detaljer om publikationen

Digitala verktyg i undervisningen - matematik och teknik i årskurs 7-9

Digitala verktyg används brett i vårt samhälle och unga behöver förstå hur digital teknik påverkar oss och hur de ska agera i en digital värld....

Visa mer om detaljer om publikationen