Publikationer

Sökresultat:

Resultat 161 - 166 av 166

Varannan i mål

Denna kvalitetsgranskning inriktas på skolornas arbete med att få alla elever att fullfölja sin gymnasieutbildning. Granskningen visar att det är...

Visa mer om detaljer om publikationen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i grundskolan

Den här kvalitetsgranskningen visar att det ofta finns brister i huvudmännens och skolornas arbete med att anpassa undervisningen utifrån de behov...

Visa mer om detaljer om publikationen

Undervisningen i matematik i grundskolan

Den här kvalitetsgranskningen visar bland annat att många elever i grundskolan inte får den matematikundervisning som de har rätt till. Den visar...

Visa mer om detaljer om publikationen

Ingen aning utan uppföljning

Hur följer kommuner upp vuxenutbildningen? De viktigaste iakttagelserna är bland annat att det sker en otillräcklig uppföljning av effekterna för d...

Visa mer om detaljer om publikationen

Utbildning för nyanlända elever 2009

Bristerna i utbildningen för nyanlända elever i högstadiet och gymnasiet innebär att eleverna inte får likvärdiga möjligheter att nå skolans mål oc...

Visa mer om detaljer om publikationen

Lärares behörighet och användning efter utbildning

Denna slutrapport redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot skolhuvudmäns och skolors insatser för att...

Visa mer om detaljer om publikationen