Publikationer

Sökresultat:

Resultat 1 - 10 av 10

Skolors hantering och förberedelse av nationella prov

Skolinspektionens oanmälda granskning gjordes den 8 maj 2017, två dagar före det nationella provet i matematik B och C i årskurs 9. Granskningen...

Visa mer om detaljer om publikationen

Arbetsformer och lärarstöd i grundskolan

Skolinspektionen gjorde den 18 oktober 2016 oanmälda besök på 60 slumpmässigt utvalda grundskolor runt om i landet för att få en ögonblicksbild av...

Visa mer om detaljer om publikationen

Trygghet och lärande för barn under 3 år

Förskolor ger till stora delar den uppmärksamhet och tillsyn som barnen behöver för att känna sig trygga. Personaltätheten är viktig men det finns...

Visa mer om detaljer om publikationen

En vanlig dag i förskolan

Vid var sjätte förskola, som Skolinspektionen oanmält besökte i maj 2015, fanns brister i den uppmärksamhet och tillsyn som utgör grunden för barne...

Visa mer om detaljer om publikationen

Skolverksamheten vid statens särskilda ungdomshem

Skolinspektionen har gjort oanmälda besök vid Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem och kartlagt skolverksamheten. Inspektionen...

Visa mer om detaljer om publikationen

Lärarstöd och arbetsformer i fristående gymnasieskolor

Skolinspektionen har gjort oanmälda besök på 62 fristående gymnasieskolor och kartlagt vilket lärarstöd eleverna fick i helklass, vid grupparbete o...

Visa mer om detaljer om publikationen

Asylsökande barns rätt till utbildning

Det finns indikationer på att många asylsökande barn inte går i skolan och att de inte alltid får den utbildning de har rätt till. Skolinspektionen...

Visa mer om detaljer om publikationen

Huvudmännens klagomålshantering

Var fjärde kommun saknar skriftliga rutiner för hur de ska ta emot klagomål på skolan. Av resterande kommuner är det mer än hälften som har tydliga...

Visa mer om detaljer om publikationen

Elevhälsa

Den nya skollagen innebär skärpta krav på hur skolorna organiserar sin elevhälsa. Därför har Skolinspektionen gjort en flygande inspektion av...

Visa mer om detaljer om publikationen

Mycket idrott och lite hälsa

Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens flygande tillsyn i Idrott och hälsa med inriktning mot skolhuvudmäns och skolors insatser för...

Visa mer om detaljer om publikationen