Publikationer

Sökresultat:

Resultat 1 - 10 av 90

Rättvis och likvärdig betygssättning i grundskolan?

Lärares beslut om betyg kan ha en avgörande betydelse för en elevs framtida möjligheter. Betyg har en direkt koppling till behörighet och urval för...

Visa mer om detaljer om publikationen

Skolenkäten våren 2018

Rapporten utgår från de svar som 56 000 elever och 19 500 lärare i 1 412 grund- och gymnasieskolor lämnade om olika aspekter av skola och...

Visa mer om detaljer om publikationen

Kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9

Ämnet idrott och hälsa ska se till att elever utvecklar allsidig rörelseförmåga och får intresse för att vara fysiskt aktiva och att vistas i...

Visa mer om detaljer om publikationen

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs

Skolinspektionen har granskat om och hur skolan använder skolbiblioteket som en pedagogisk resurs för att bidra till elevers lärande

Visa mer om detaljer om publikationen

Att skapa förutsättningar för delaktighet i undervisningen

Delaktighet i skolan är centralt för alla elevers lärande och utveckling. Skolinspektionen har granskat hur lärare skapar förutsättningar för alla...

Visa mer om detaljer om publikationen

Garanterad undervisningstid i gymnasieskolan

Alla elever i gymnasieskolan har rätt till en miniminivå för garanterad undervisningstid. Undervisningstiden är en av gymnasieskolans viktigaste...

Visa mer om detaljer om publikationen

Kommuners styrning av gymnasieskolan

Skolinspektionen har granskat hur kommunala huvudmän för gymnasieskolan styr gymnasieskolan så att elever når de nationella målen.

Visa mer om detaljer om publikationen

Undervisning i svenska för invandrare

I denna granskning har SFI-undervisningen stått i fokus. Rapporten redovisar resultat med inriktning mot hur vuxenutbildningen i svenska för...

Visa mer om detaljer om publikationen

Årsrapport 2017 - Strategier för kvalitet och helhet i utbildningen

Ökad lärarbrist och ökande skillnader mellan elevgrupper och skolor är två av de viktigaste utmaningarna i svensk skola. I Skolinspektionens...

Visa mer om detaljer om publikationen

Förskolans kvalitet och måluppfyllelse

Skolinspektionen fick 2015 ett treårigt uppdrag att särskilt granska förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Detta är slutrapporten till regeringen...

Visa mer om detaljer om publikationen