Publikationer

Sökresultat:

Resultat 1 - 10 av 111

Matematikundervisningen i årskurserna 4-6

Skolinspektionen har genomfört en granskning av matematikundervisningen för årskurserna 4–6 i 30 grundskolor. Urvalet har varit slumpmässigt bland ...

Visa mer om detaljer om publikationen

Årsrapport 2019 – skillnader i skolors arbetssätt och huvudmäns ansvarstagande

Årsrapporten tar upp Skolinspektionens erfarenheter under 2019 av arbetet med tillsyn och kvalitetsgranskning. Bilden av svensk skola utifrån våra...

Visa mer om detaljer om publikationen

Svenska som andraspråk i årskurs 7–9

Resultaten i svenska som andraspråk är låga och det är stora skillnader i måluppfyllelse mellan flickor och pojkar. En stor del av undervisningen...

Visa mer om detaljer om publikationen

Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad

Under senare år har yrkesutbildningen för vuxna byggts ut. År 2018 studerade mer än hälften av kursdeltagarna på Komvux hos en annan anordnare än...

Visa mer om detaljer om publikationen

Huvudmannens arbete för kontinuitet på skolor med många rektorsbyten

Lärarbristen och konsekvenser av den i skolan debatteras ofta, men problematiken kring den höga omsättningen av rektorer är mindre väl känd. Studie...

Visa mer om detaljer om publikationen

Resultatrapport Skolenkäten 2017-2018

I tvåårsrapporten av Skolenkäten för 2017-2018 har runt 720 000 elever, lärare och vårdnadshavare på Sveriges samtliga grund-, grundsär- och...

Visa mer om detaljer om publikationen

Undervisning i yrkesämnena djur och ellära

Gymnasieskolans yrkesprogram ska utgöra en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Läsåret 2018/19 läste 300 500 elever på ett...

Visa mer om detaljer om publikationen

Digitala verktyg i undervisningen - matematik och teknik i årskurs 7-9

Digitala verktyg används brett i vårt samhälle och unga behöver förstå hur digital teknik påverkar oss och hur de ska agera i en digital värld....

Visa mer om detaljer om publikationen

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - förutsättningar och arbetsformer i grundskolan

All utbildning i svensk skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I denna rapport har vi granskat grundskolorna förutsättningar...

Visa mer om detaljer om publikationen

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på yrkesprogram i gymnasieskolan

Studie- och yrkesvägledningen har en central roll i att ge elever förutsättningar att kunna fatta viktiga beslut om framtida studier och yrkesliv. ...

Visa mer om detaljer om publikationen