Publikationer

Sökresultat:

Resultat 1 - 10 av 97

Undervisning i svenska för invandrare

I denna granskning har SFI-undervisningen stått i fokus. Rapporten redovisar resultat med inriktning mot hur vuxenutbildningen i svenska för...

Visa mer om detaljer om publikationen

Årsrapport 2017 - Strategier för kvalitet och helhet i utbildningen

Ökad lärarbrist och ökande skillnader mellan elevgrupper och skolor är två av de viktigaste utmaningarna i svensk skola. I Skolinspektionens...

Visa mer om detaljer om publikationen

Förskolans kvalitet och måluppfyllelse

Skolinspektionen fick 2015 ett treårigt uppdrag att särskilt granska förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Detta är slutrapporten till regeringen...

Visa mer om detaljer om publikationen

Sex- och samlevnadsundervisning

Målet med sex- och samlevnadsundervisningen är att stärka elevernas självkänsla och handlingskompetens och att möjliggöra medvetna val som rör häls...

Visa mer om detaljer om publikationen

Förskolors värdegrundsarbete

Skolinspektionen har granskat hur 15 slumpvis utvalda förskolor arbetar med uppdraget att förmedla och förankra den värdegrund som vårt demokratisk...

Visa mer om detaljer om publikationen

Undervisning i fritidshemmet

I 2010 års skollag förstärktes fritidshemmets lärandeuppdrag genom ett tydligare uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande. För 23 av ...

Visa mer om detaljer om publikationen

Lokal klagomålshantering – för snabb hjälp till eleverna

Elever och föräldrar ska enkelt kunna lämna klagomål och synpunkter på skolan om de upplever att det finns problem. Skolinspektionens granskning av...

Visa mer om detaljer om publikationen

Huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet

Alla barn i Sverige har rätt till en förskola av god kvalitet. Tidigare studier och Skolinspektionens erfarenheter ger sammantaget en bild av att...

Visa mer om detaljer om publikationen

Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd

Skolinspektionen har granskat förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd. Granskningen visar att det finns stora kvalitetsskillnader i hur...

Visa mer om detaljer om publikationen

Förskolans arbete med matematik, teknik och naturvetenskap

Skolinspektionen har granskat hur 22 förskolor arbetar med att stimulera och utmana barnens lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik....

Visa mer om detaljer om publikationen