Undervisningen i svenska i grundsärskolan

Den här granskningen visar framför allt att undervisningen i svenska i grundsärskolan inte ger eleverna tillräckliga förutsättningar att utveckla de språkliga förmågor som uttrycks i grundsärskolans kursplan i svenska. Det finns inga resultat på skolövergripande nivå som visar hur det går för eleverna. Därför behöver skolorna förbättra sitt arbete med att följa upp och bedöma elevernas kunskapsutveckling.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av undervisningen i särskolan har genomförts i 28 grundsärskolor spridda över landet. Drygt 700 elever går i dessa skolor, vilket motsvarar ungefär åtta procent av det totala antalet elever som går i grundsärskolan i Sverige. Granskningen tar sin utgångspunkt i ämnet svenska. Resultatet kan kortfattat sammanfattas i de fyra punkterna nedan:

  • Undervisningen i många grundsärskolor ger inte eleverna förutsättningar att fullt utveckla de förmågor som uttrycks i kursplanens mål att sträva mot i ämnet svenska.
  • Flera skolor behöver utveckla fungerande system för att fortlöpande ta reda på elevernas förutsättningar, kunskaper, behov och möjligheter som utgångspunkt för att anpassa undervisningen.
  • Många skolor upprättar inte individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen i alla ämnen varje termin. Lärarna behöver utveckla arbetet med att följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling i förhållande till nationella mål.
  • Lärares ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetens är avgörande för elevers lärande, men även lärares förhållningssätt, bemötande och engagemang har stor betydelse. Styrdokument i form av läroplaner och kursplaner fungerar inte som handböcker för undervisningsarbetet i skolan utan de förutsätter att det finns lärare som gör en professionell tolkning.


plant

Fristående skola, Funktionshinder, Utbildningar | ämnen | kurser

Detaljer om publikation

Undervisningen i svenska i grundsärskolan

2010-06-01

Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning

2010:9

2009:1775

Grundsärskola

-