Skolans arbete för att säkerställa studiero

Alla elever har rätt till en skolmiljö som präglas av studiero. Tidigare inspektioner visar att var fjärde grund- och gymnasieskola inte lyckas skapa en sådan skolmiljö.  Skolinspektionen har granskat om och hur ett antal grundskolor arbetar för att säkerställa studiero i undervisningen. Granskningen visar bland annat att studiero främjas av tydliga lektionsstrukturer och av ett tydligt ledarskap i klassrummet. 


plant

Miljö, Prov och resultat

Detaljer om publikation

Skolans arbete för att säkerställa studiero

2016-06-01

Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning

-

2015:1405

Grundskolan

-