Slutredovisning av uppdrag om slutrapportering om utvecklingen av funktionshinderspolitiken åren 2011-2016

Rapporten är en slutredovisning om utvecklingen av funktionshinderspolitiken åren 2011-2016 för Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Rapporten redovisar även de samråd som myndigheterna har haft med funktionshindersorganisationerna i arbetet med att genomföra och följa upp delmålen inom myndigheternas verksamhetsområden. Skolverket ansvarar för sammanställning av rapporten medan myndigheterna ansvarar var för sig för sina respektive insatser och bedömningar av nuläget.


plant

Funktionshinder, Skolinspektionen, Särskilt stöd

Detaljer om publikation

Slutredovisning av uppdrag om slutrapportering om utvecklingen av funktionshinderspolitiken åren 2011-2016

2016-03-16

Rapport till regeringen: Redovisning av regeringsuppdrag

-

2015:8567

Grundskolan, Specialskolan, Grundsärskola, Gymnasieskolan, Gymnasiesärskola

-