Statistik över förstagångstillsyn läsåret 2017-2018

Skolinspektionen genomför varje läsår förstagångstillsyn av nystartade fristående skolor. Syftet är att kontrollera att huvudmannen arbetar utifrån de planer som skolans tillstånd bygger på.

Under läsåret 2017/2018 har Skolinspektionen genomfört förstagångstillsyn av 29 skolenheter som startade sin verksamhet under höstterminen 2017. Av dessa var 19 grundskolor och tio gymnasieskolor.

Flera bedömningsområden granskas

I förstagångstillsynen besöker Skolinspektionen skolan och intervjuar rektor, lärare, elevhälsan och elever samt företrädare för huvudmannen. Inspektionen anpassas till att skolan nyligen startat sin verksamhet. Grund- och grundsärskolor får tillsyn på sju områden och gymnasie- och gymnasie-särskolor på åtta områden. Utöver dessa specifierade områden tillkommer möjligheten att konsta-tera ytterligare brister som rör andra krav på verksamheten.

I årets förstagångstillsyn konstaterades brister hos 12 skolenheter. Nio av dessa var grundskolor och tre var gymnasieskolor.

Vanligast med brister i förutsättningar för lärande och trygghet

Det vanligaste området som skolorna haft brister inom är förutsättningar för lärande och trygghet. Av de totalt 29 skolenheter som fått förstagångstillsyn hade sju grundskolor och två gymnasieskolor brist på det området. Framför allt rörde de konstaterade bristerna arbetet inom elevhälsan, den stu-die- och yrkesorienterade verksamheten och skolbiblioteket.
Fem grundskolor och en gymnasieskola hade ytterligare brister. Dessa omfattade i stor utsträckning huvudmannens ansvarstagande, till exempel för erbjudande av plats på fritidshem vid lov, rektorns pedagogiska insikt genom utbildning och erfarenhet och hur entreprenadavtal ingåtts. De ytterligare bristerna rörde också huvudmannens tillhandahållande av elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek.

En skola fick föreläggande med vite

På en grundskola var två brister inom området extra anpassningar och särskillt stöd så pass allvarliga att skolans föreläggande förenades med vite. Bristerna rörde dels kravet att skolan ska utreda elevers behov av särskilt stöd när extra anpassningar inte är tillräckliga, dels kravet att skolan ska sätta in det särskilda stödet som en utredning visar att att en elev behöver.


plant

Fristående skola

Detaljer om publikation

Statistik över förstagångstillsyn läsåret 2017-2018

2018-09-05

Statistikrapport:

Tillstånd fristående skolor

Statistikrapport:
Tillstånd fristående skolor

Svenska

-

2018:6220

-

-