Statistik över förstagångstillsyn läsåret 2018-2019

Skolinspektionen genomför varje läsår förstagångstillsyn av nystartade fristående skolor för att säkerställa att huvudmannen och skolan följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. Av 26 friskolor som startade sin verksamhet under höstterminen 2018 hade 11 av dem brister.

Granskar nu även ägar- och ledningskretsen

Förstagångstillsynen fokuserar på faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevers möjligheter att uppnå kunskapskraven. Skolinspektionen granskar nu även huvudmannens ägar- och ledningskrets samt gör en prövning av huvudmannens ekonomiska förutsättningar. 

11 av 26 skolor hade brister - vanligast inom elevhälsan

Skolinspektionen har granskat 26 friskolor som startade sin verksamhet under höstterminen 2018. 11 av dessa skolor hade mellan 1 till 4 brister vardera, totalt konstaterades 22 brister. 7 av de 11 skolorna hade brister som gällde elevhälsan, de övriga hade brister som gällde skolbibliotek och lärarnas samverkan. 

Ingen skola har förelagts med vite

Under hösten 2019 följer Skolinspektionen upp de skolor som vid förstagångstillsynen 2018/2019 fått föreläggande till följd av en konstaterad brist. I uppföljningsbeslutet framgår om skolan rättat till bristerna eller inte. Om man inte gjort det får skolan ett nytt föreläggande. Om skolan har förelagts med vite och inte åtgärdat bristerna kan Skolinspektionen ansöka till förvaltningsrätten om utdömande av vitesbeloppet. I årets förstagångstillsyn var det dock ingen skola som förelagts med vite.


plant

Fristående skola

Detaljer om publikation

Statistik över förstagångstillsyn läsåret 2018-2019

2020-02-07

Statistikrapport:

Tillstånd fristående skolor

Statistikrapport:
Tillstånd fristående skolor

Svenska

-

2019:6123

-