Skolinspektionens arbete med jämställdhets­integrering

Jämställdhet och likabehandling är en del av förskolans och skolans styrdokument och uppdrag och det ingår i den värdegrund som förskola och skola ska bygga sin verksamhet utifrån. Det är av stor vikt att Skolinspektionens verksamhet utgår från och bejakar jämställdhetsperspektivet i tillsyn och granskning av skolor.

Denna delredovisning innehåller en beskrivning av de aktiviteter som har genomförts under perioden 2016–2017 och hur de kan förväntas bidra till att lösa de problem avseende ojämställdhet som identifierats inom myndighetens verksamhetsområde. Vi har kommit en god bit på väg med att integrera jämställdhetsperspektivet i våra riktlinjer för verksamheten men arbetet fortsätter.

Skolinspektionen har under den senaste två-årsperioden arbetat med att integrera arbetet med jämställdhet i sin ordinarie verksamhet i syfte att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås. Den övergripande effekten av Skolinspektionens insats förväntas vara inom målen om jämställd utbildning, en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. De erfarenheter vi har samlat på oss genom vårt arbete med tillsyn, kvalitetsgranskningar och anmälningsärenden stärker vårt arbete inom fyra utvecklingsområden.

  • Elevers könsstereotypa yrkesval
  • Pojkars lägre kunskapsresultat
  • Flickors i högre utsträckning upplevda stress i skolarbetet
  • Skolors inte tillräckligt målinriktade värdegrundsarbete avseende jämställdhet.

Områdena är valda utifrån regeringens problemformulering kring de brister som finns i förhållande till en jämställd utbildning. Skolinspektionen arbetar för att bidra till en jämställd utbildning främst inom processerna för tillsyn, kvalitetsgranskning och anmälningsärenden. Inom dessa verksamheter har vi insyn i skolornas verksamhet och kommer i direktkontakt med elever och personal vilket ger oss möjligheter att uppmärksamma ojämställdhet mellan könen.

Skolinspektionens målbild – "en skola där alla barn och elever oavsett kön får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö". Skolinspektionen arbetar mot att det övergripande målet förverkligas utifrån ett barn- och elevperspektiv som bygger på allas lika värde och jämställdhet mellan flickor och pojkar samt kvinnor och män genom att:

  1. vår inspektion påverkar och stärker kvaliteten i svensk skola
  2. vi markerar tydligt vad som ska finnas i skolor och verksamheter och ställer krav på nödvändiga förbättringar
  3. vi värnar flickors och pojkars samt kvinnors och mäns lika rättigheter när skolan och verksamheter brister.
  4. vi stimulerar skolor till att utvecklas och följer upp att förbättringar genomförts.


plant

Kvalitetsarbete, Värdegrundsfrågor

Detaljer om publikation

Skolinspektionens arbete med jämställdhets­integrering

2018-02-22

Beslut och rapporter: Publikationer

-

-

09-2018:1650

Förskola, Förskoleklass, Grundskolan, Grundsärskola, Gymnasieskolan, Gymnasiesärskola

-